Az Európai Nyelvi Díj aktuális pályázati felhívása

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet az idegen nyelvek oktatása terén működő intézmények számára az Európai Nyelvi Díj 2022 elnyerésére.

Az Európai Nyelvi Díj az Európai Bizottság által indított kezdeményezés, amelynek célja, hogy hivatalos elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, példaértékűnek minősülő és innovatív programokat, folyamatokat az oktatás és képzés bármely szintjén.

Az Európai Nyelvi Díjat 1998-ban alapították az Európai Unió tagállamainak kezdeményezésére. Az azóta eltelt időben Európa-szerte több száz intézmény vehette át a nyelvoktatásban elért kiemelkedő eredményeiért járó Díjat. Magyarországi pályázók először 2002-ben indulhattak a Díjért folyó versenyben.

A program hazai lebonyolításáért felelős Tempus Közalapítvány várja azon nyelvoktatásban érdekelt intézményi pályázók jelentkezését, amelyek az alábbi feltételeknek megfelelő, mintaértékű nyelvoktatási programnak adnak otthont:

A program…

legyen átfogó és kreatív:

 • Építenie kell a célcsoportok lehetőségeire, szükségleteire és igényeire; ki kell terjednie a tanítási-tanulási folyamat minden szereplőjére, a tananyagra és a módszerekre egyaránt.
 • Az elérhető eszközöket kreatívan használja fel, hogy azok fiatal kortól ösztönözzék a nyelvtanulást.
 • Új, korábban még nem alkalmazott megközelítési módokat kell feltárnia, megfelelve a tanulók szükségleteinek.
 • Európa valóságából és nyelvi sokszínűségéből kell kiindulnia, továbbá ki kell használnia az abban rejlő lehetőségeket (például: határokon átnyúló kapcsolatok vagy nyelvtanulás szomszédos országok között), hogy az idegen nyelvek tanulásán keresztül hozzájáruljon más kultúrák megismertetéséhez.

legyen kiterjeszthető, továbbadható:

 • ​Növelje a tanulók és tanárok motivációját, és támogassa a nyelvi sokszínűség iránti pozitív attitűd kialakítását.
 • Lehetséges forrásként kell szolgálnia mások számára, eltérő környezetben, különböző országokban. Például jó, ha az adott folyamat az eredetin kívül más nyelvek tanítására vagy más korcsoportok számára is adaptálható, vagy online eszközöket használ a nyelvoktatás során.
 • Hozzá kell járulnia az idegen nyelvek oktatásának és tanulásának mennyiségi és/vagy minőségi fejlődéséhez. Mennyiségi javuláson például a nyelvi kínálat bővítése értendő, különös tekintettel a kevésbé gyakran használt és oktatott nyelvekre. A minőségi fejlődés fogalmába tartoznak többek között a korszerű módszerek.
 • Amennyiben a program a fenti feltételek mindegyikének eleget tesz, a programért felelős intézmény jó eséllyel pályázhat az Európai Nyelvi Díjra.

Prioritások 2022-ben

A 2022. évben az Európai Nyelvi Díjra pályázók közül az éves prioritások területén működő programok az értékelés során többlet pontot kaphatnak. Az idei évben az alábbi öt prioritás érvényesül:

 • A nyelvtanulás támogatása az információs és kommunikációs technológiákon (IKT) és a digitális médián keresztül. (európai prioritás)
 • Az egyenlőség, szociális kohézió és az aktív állampolgárság támogatása a nyelvtanuláson keresztül. (európai prioritás)
 • Nyelvtanárok szakmai fejlődése. (európai prioritás)
 • A tanulói autonómiát, az autonóm nyelvtanulást segítő nyelvi programok. (nemzeti prioritás)
 • Intézményen belüli vagy intézmények közötti szakmai együttműködést segítő programok. (nemzeti prioritás)

Milyen intézmények pályázhatnak? 

Az Európai Nyelvi Díjra jogosult bármely, az európai nyelvek tanítása terén megvalósuló program, függetlenül attól, hogy annak oktatási, képző- vagy továbbképző intézmény, helyi vagy regionális hivatal, vállalat vagy más, Magyarországon bejegyzett szervezet (illetve ezek önálló szervezeti egysége) (továbbiakban intézmény) ad otthont. Az Európai Nyelvi Díj olyan programnak adományozható, amelynek kidolgozása a közelmúltban zárult le, és amelyet a mindennapok gyakorlatában már alkalmaznak - vagy a program gyakorlati alkalmazását még csak tervezik, de azt alaposan előkészítették. Olyan programok, amelyek már korábban befejeződtek, illetve hosszabb ideje futó, valamely intézmény alaptevékenységét képező, és emiatt önálló programként nem átadható folyamatok nem kaphatják meg az Európai Nyelvi Díjat. 

Nem nyújtható be pályázatként olyan program, ami az alábbi Erasmus+ pályázattípusok köznevelési, szakképzési, felnőtt tanulási és felsőoktatási projektjei keretében került kidolgozásra:

 • KA121 – Akkreditált intézmények költségvetés igénylő projektjei
 • KA122 – Rövid futamidejű mobilitási projektek
 • KA210 – Kisléptékű partnerségek
 • KA220 – Partnerségi együttműködések

A fenti Erasmus+ projektek a záróbeszámoló benyújtásakor pályázhatnak a Díjra, számukra egy független felhívás érhető el. További információért kérjük, keressék fel honlapunkat.

Partnerségben megvalósuló programok esetében lehetőség van arra, hogy a partnerek egy koordinátor intézmény megjelölésével közösen adják be a pályázatot. Pályázó partnerként kizárólag olyan intézmény tüntethető fel, melynek jól körülhatárolható a program kidolgozásában pontosan betöltött szerepe és ez a szerep a pályázatban bemutatásra került. Partnerségben megvalósuló programok anyagi támogatása esetén a Tempus Közalapítvány a koordinátor intézménnyel köt szerződést.

Azon intézmények, amelyek programjai már elnyerték az Európai Nyelvi Díjat, nem pályázhatnak újra ugyanazon kezdeményezésükkel a díjazás évét követő öt évben, és azután is csak abban az esetben nyújthatnak be érvényes pályázatot, ha a korábban díjazott program időközben érdemi fejlesztéseken ment keresztül.

Javasoljuk, hogy azon intézmények, amelyek korábban pályáztak már az Európai Nyelvi Díjra, de programjuk nem kapott díjazást, akkor pályázzanak csak ugyanazon programmal újra, ha átdolgozzák, továbbfejlesztik a programot, figyelembe véve a szakértői értékelés során megfogalmazott visszajelzéseket is.

Az Európai Nyelvi Díjat nem nyerheti el olyan intézmény, melynek a Tempus Közalapítvány felé fennálló tartozása van, ezért a pályázat formai bírálatának egyik kritériuma, hogy a pályázó intézmény minden, a Tempus Közalapítvány felé korábban fennálló szerződéses kötelezettségét teljesítette.    

Hogyan történik a pályázatok bírálata?

A pályázatok a TKA által felkért szakértők elé kerülnek, akik előzetesen véleményezik a formailag megfelelő pályázatokat. Az előválogatáson a legjobbnak ítélt programokat benyújtó pályázó intézményeket a szakértők online formában is meglátogatják. (A szakértői csoport fenntartja a jogot, hogy a tartalmi bírálat során adott pontszámokat is figyelembe véve, maga határozza meg a meglátogatandó projektek listáját.) A szakértők javaslata alapján a TKA kuratóriuma 2022. őszén dönt a bírálat végleges eredményéről, vagyis arról, hogy mely intézmények kapják az Európai Nyelvi Díjat. Ezután a TKA levélben értesíti a pályázókat, és ezt követően a megítélt díjak ünnepélyes keretek között kerülnek átadásra.

Mit kapnak a díjazottak?

A nyertes pályázatot benyújtó intézmények és megjelölt partnereik oklevelet kapnak, melyet az Európai Bizottság Innovációért, Kutatásért, Kultúráért, Oktatásért és Ifjúságért felelős biztosa, valamint az Európai Nyelvi Díj hazai megvalósításáért felelős minisztérium vezető tisztségviselője lát el kézjegyével. A díjazottak között 500 000 Ft kerül kiosztásra. Az anyagi támogatás a program széleskörű megismertetésére, továbbfejlesztésére fordítható. A díjazottak továbbá használhatják az Európai Nyelvi Díj emblémáját céges dokumentumaikon, kiadványaikon. A Díj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor Budapesten. 

Kik nyerték el eddig az Európai Nyelvi Díjat?

Az eddigiekben Magyarországon díjazott projektek megtalálhatóak a Tempus Közalapítvány Erasmus+ honlapján.

Hogyan lehet pályázni?

Pályázni a Tempus Közalapítványnál elérhető hivatalos űrlapon lehet. Az űrlap letölthető a honlapról vagy kérhető a Közalapítvány ügyfélszolgálatától (T: 06-1-237-1320, info@tpf.hu). A pályázatokat és azok mellékleteit elektronikus formában, e-mailen kell elküldeni az alábbi e-mail címre: melinda.kara@tpf.hu

(Amennyiben a mellékletek elektronikus beküldésére nincs mód, akkor azt postai úton juttassák el hozzánk 4 példányban: Tempus Közalapítvány, 1438 Budapest 70, Pf. 508. Ha a mellékletek mérete miatt csak postai csomagként tudja feladni ezeket, akkor kérjük, hogy a következő címre küldje: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.)

A postán küldött borítékra kérjük ráírni: „Európai Nyelvi Díj 2022”.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2022. szeptember 7. (szerda) 23:59 (közép-európai idő szerint)

E-mailen történő beküldés határideje, illetve postai küldemény esetén a postabélyegző dátuma a borítékon.


A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×