Gyakori kérdések pályázóknak a felnőtt tanulási szektorban

A felnőtt tanulási témakörben benyújtható pályázatokra vonatkozó gyakori kérdések gyűjteménye

Általános

Hol kell a pályázat beadását megelőző intézményi regisztrációt elkészíteni?

Az alábbi oldalon:

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home

A belépéshez szükség van egy bizottsági ügyfélkapu: EU Login (korábbi nevén ECAS) regisztrációra is, névvel, e-mail címmel. Hasznos, ha a projektkoordinátor és az intézmény által is elérhető, közösen kijelölt e-mail címmel jelentkeznek be. Az EU Login regisztráció után érhető el az intézmény regisztrációja. Itt is meg kell adniuk egy előre meghatározott kontaktszemélyt.


Ha valaki regisztrál, de később mégsem pályázik, annak lesz bármilyen következménye?

Nem, nincs semmilyen következménye.


Regisztrálni pályázatonként / kulcstevékenységenként kell?

Nem, regisztrálni intézményenként kell.


Csak a koordinátoroknak kell regisztrálniuk vagy a partnerintézményeknek is?

A partnerintézményeknek is regisztrálniuk kell, nem csak a koordinátornak.


A pályázatban szereplő partnereknek is kell regisztrálniuk? Ha igen, megteheti helyettük a magyar fél is?

A pályázatban megjelölt összes szervezetnek (küldő, fogadó, konzorciumi partner) egyaránt kell regisztrálnia. A regisztrációt követően kapják meg az intézmények az E betűvel kezdődő, 8 számjegyből álló egyedi azonosítójukat (OID azonosító), amit be kell írni a pályázati űrlapba. A partnerek regisztrációját a magyar fél is elvégezheti, amennyiben rendelkezésére állnak a regisztráció során kért adatok. Fontos azonban, hogy kapcsolattartóként ez esetben is a regisztrált intézmény egy képviselőjét jelöljék meg.

Partnerek esetében a banki adatlapot nem szükséges kitölteni.


Ha a partner „elrontja” a regisztrációt, az milyen hatással van a magyar pályázatra?

Ha a partner a regisztráció során elírás miatt hibás adatokat ad meg, az később javítható.


A regisztrációs felületre feltöltendő dokumentumokat kinek kell aláírnia?

A jogi státuszt igazoló dokumentumot a regisztrált intézmény hivatalos képviselője, a banki adatlapot a banki képviselő és a regisztrált intézmény hivatalos képviselője írja alá.


Kell-e digitális aláírás a pályázathoz?

Nem szükséges. A hivatalos képviselő által aláírt nyilatkozatot kell beszkennelni és feltölteni az űrlap mellékleteként.


Felnőtt tanulási pályázatoknál szükséges-e képzési akkreditáció?

Nem, mivel nem kizárólag akkreditált felnőtt tanulási intézmény nyújthat be pályázatot. A magyarországi akkreditáció nem előfeltétele a pályázásnak.


Milyen nyelven kell pályázni?

A mobilitási űrlapot magyar nyelven (vagy az EU valamelyik hivatalos nyelvén) kell kitölteni, míg az együttműködési célú partnerségek űrlapot a projekt munkanyelvén.


Lehet-e egy pályázónak több, párhuzamosan futó projektje?

Igen. Viszont fontos tudni, hogy együttműködési célú partnerségek konzorciumi pályázatai esetében felhívásonként azonos partnerség konzorciuma csak egy pályázatot nyújthat be, egyetlen nemzeti irodához.


Milyen jogviszonyban kell állnia a felnőtt tanulás terén működő intézménynek és a kiutazó oktatónak / munkatársnak?

Szerződéses jogviszonynak kell lennie a felnőtt tanulás terén működő intézmény és a kiutazó oktató / munkatárs között. A szerződés lehet munkaszerződés, megbízási szerződés vagy önkéntes munkát igazoló szerződés.


A felnőtt tanulás területén kell-e a pályázathoz eredeti megbízólevél (mandate letter)?

Mobilitási projektben (KA1), ha a pályázó hazai konzorcium koordinátora, akkor a konzorciumi partnerek részéről mellékletként fel kell tölteni a megbízólevelet.

Együttműködési célú partnerségek (KA2) minden pályázathoz egy megbízólevelet (mandate letter) kell csatolni a pályázathoz, melyben a partnerintézmények nyilatkoznak arról, hogy elfogadják és felhatalmazzák koordinátor intézményt a koordinátori feladatok ellátására.


Meg lehet-e valósítani két irányú mobilitást egy pályázaton belül?

Mobilitási projektben csak a pályázó / küldő intézményből a fogadó intézménybe irányuló külföldi mobilitás támogatható.

Együttműködési célú partnerségek esetében nemzetközi konzorciumi projektekről van szó, így ott lehetséges a többoldalú mobilitás.

*Mobilitás: egy személy külföldi útja valamely partner országába.


Az elő- és utófinanszírozás hogyan alakul az új programban? Hogyan történnek a kifizetések?

Mobilitási projektek (KA1) esetében:

Az egy éves projektek esetében az előző évekhez hasonlóan a szerződéskötés után a Tempus Közalapítvány (TKA) átutalja a pályázó részére a megítélt támogatási összeg 80%-át, a fennmaradó rész utalása pedig a projekt lezárása, ill. a záróbeszámoló értékelése után utófinanszírozásként történik. A kétéves projektek esetében a szerződéskötést követően a támogatási összeg 50%-át utalja a TKA, a projekt felénél 30%-ot, a fennmaradó részt pedig a projekt lezárása, ill. a záróbeszámoló értékelése után utófinanszírozásként.

Együttműködési célú partnerségek (KA2) esetében:

A 24 hónapig terjedő projekt esetében a támogatási összeg 80%-ának utalása történik a szerződéskötés után. A fennmaradó 20% utalására a záróbeszámoló értékelését követően kerül sor.

A 2 évnél hosszabb projektek esetében a támogatási összeg 40%-ának utalása a szerződéskötés után, majd ismét 40%-a az időközi beszámoló elfogadása után, végül a fennmaradó 20% a záróbeszámoló értékelés után, a projekt lezárását követően történik.

Nem megfelelő pénzügyi kapacitás esetén időközi beszámolóhoz kötve, egyedi ütemezésben történik a finanszírozás.


Kik végzik a pályázatok tartalmi értékelését? Lesznek új bírálók?

A pályázatokat külső független szakértők értékelik. A Tempus Közalapítvány szakértői adatbázisába külön pályázat útján lehet jelentkezni. A végleges szakértői listáról a Közalapítvány Kuratóriuma dönt. Az értékelők között mindig dolgoznak régiek és újak is.


KLIK-es intézmény esetén melyik intézményt kell megjelölni regisztráló hatóságként (registration authority)?

Köznevelési intézmények esetén az Oktatási Hivatalt kell megadni, mint regisztráló hatóság (registration authority), a regisztráció időpontjának pedig az Oktatási Hivatalnál történt bejegyzés dátumát.


KLIK-es iskolák esetén az intézménynek nincs saját adószáma és bankszámlaszáma. Milyen adatokat kell ilyen esetben megadni a regisztráció során?

A fenntartó adószámát és a tankerület számlaszámát kell megadni.

Felnőtt tanulási munkatársak mobilitása - KA1

A felnőtt tanulás területén dolgozom, szeretnék külföldi szakmai továbbképzésre pályázni. Milyen lépései vannak a pályázat benyújtásának?

Külföldi szakmai továbbképzésre az Erasmus+ programban a KA1-es mobilitási projekt nyújt lehetőséget. Ebben a formában külföldi partnerintézménynél történő oktatási tevékenységre vagy képzésen, job-shadowingon való részvétel lehetőségére pályázhat a felnőtt tanulás területén működő szervezet egy keretlétszám megadásával. A pályázat elnyerése után az intézmény választja ki a munkatársai közül a kiutazókat. Magánszemélyként felhívhatja az intézményvezetője figyelmét erre a lehetőségre.


Egyéni pályázásra van lehetőség?

Egyénileg, magánszemélyként nincs lehetőség pályázat benyújtására.


Felnőtt tanulók utazhatnak mobilitási projektek keretében? Ha nem, ők hol mobilizálhatók?

Kizárólag felnőtt tanulási szervezetek munkatársai utazhatnak mobilitási projektek keretén belül. Felnőtt tanulók utaztatására a együttműködési célú partnerség pályázattípusban nyílik lehetőség.


Egyetlen fő utazására pályázhat szervezet?

Igen, egyetlen fő mobilitása is elképzelhető egy projektben. Mivel azonban a pályázat fontos része a szervezet európai fejlesztési terve, melybe a mobilitásoknak igazodniuk kell, sokkal meggyőzőbb az anyag, ha nem csak egyetlen munkatárs utaztatásában gondolkodik a szervezet. Az egyéni mobilitási lehetőségek is többek között azért szűntek meg, hogy a szervezet működésébe jobban integrálódjanak a külföldi tapasztalatok, és lehetőleg minél több területen fejlődhessen egy-egy szervezet.


Van-e maximum mobilitás szám a mobilitási projektek esetében?

Nincsen felső korlátja a mobilitásszámnak, azonban a pályázatban vázolt tervnek reálisnak és a kitűzött céloknak megfelelőnek kell lennie.


Csökkenti a Nemzeti Iroda a nagy projektek kiutazói létszámát az előző évekhez hasonlóan?

A programban nincs maximalizálva a résztvevői létszám. Amennyiben a pályázatot értékelő szakértők nem látnak megalapozottnak bizonyos tevékenységeket, előfordulhat turnusok levonása, létszám, vagy időtartam csökkentése. A csökkentés mindig minőségi alapon történik.


A pályázat benyújtásakor meg kell határozni a kiutazók személyét?

A pályázat benyújtásakor vagy a kiutazók személyét, vagy a később alkalmazni kívánt kiválasztási szempontokat kell megadni.


Mi a konzorcium mobilitási projektek esetében? Nemzetközi vagy hazai konzorciumról beszélünk ebben az esetben?

Mobilitási projektek esetén a konzorcium olyan együttműködést jelent, melynek keretében három, azonos országban működő szervezet nyújt be közösen egy pályázatot. A pályázat keretében megvalósítandó mobilitásokat mindhárom szervezetből érkező felnőtt tanulási területen dolgozó munkatársak valósítják meg.


Nemzetközi konzorcium hogyan pályázhat?

Mobilitási pályázatok (KA1) estén csak hazai konzorciumi projektekről lehet szó, nemzetköziről nem.


Ha valaki már vezet egy konzorciumot, akkor emellett vezethet egy másikat, illetve pályázhat ezen önállóan is? Vagy az intézményenként egy pályázat elve ezt nem engedi? 

Formailag megengedett, hogy egy adott intézmény pályázzon egyénileg, konzorcium(ok) vezetőjeként, illetve tagjaként is.

Fontos megjegyezni azonban, hogy az Európai Bizottság útmutatása alapján ilyen esetekben a szakértőknek a tartalmi értékelés során vizsgálniuk kell, hogy minőségileg valóban indokolt-e, hogy adott intézménynek külön egyéni és külön konzorciumi pályázata(i) is van(nak). Amennyiben nem azonosítható ennek hozzáadott értéke, az az értékelésben fog tükröződni.


Mi az Európai Fejlesztési Terv?

Az Európai Fejlesztési Terv egy olyan intézményi elképzelés, ami alátámasztja, hogy a megszerezni kívánt ismeretek a mobilitást követően beépülnek az intézmény mindennapi munkájába.


Vannak formai és tartalmi követelményei az Európai Fejlesztési Tervnek?

Az Európai Fejlesztési Tervet a pályázati űrlapon, annak kérdései mentén kell elkészíteni.


Az Európai Fejlesztési Tervet 7 évre, vagy csak a megpályázott időszakra vonatkozóan kell elkészíteni?

Az Európai Fejlesztési Tervet a megpályázott időszakra vonatkozóan kell kidolgozni.


A Comenius / Grundtvig kurzus katalógus helyett lesz más gyűjtemény, amelyből kurzusok választhatók?

Az Európai Bizottság nem tervez létrehozni új katalógust, így bármilyen kurzus választható, mely a pályázatban megjelölt képzési céloknak, valamint az oktatási szektornak megfelel. A keresésben jó kiindulási alap lehet az Európai Bizottság által létrehozott platform (EPALE) melynek „események” részében találhatók kurzushirdetések.


A fogadó szervezet kaphat valamilyen közvetlen támogatást az Erasmus+ program keretében?

Nem. A Tempus Közalapítvány a magyar pályázó intézménnyel köt szerződést, és az intézmény számlaszámára utalja a támogatási összeget. A fogadó intézmény felmerülő költségei a támogatási összegből természetesen finanszírozhatóak, közvetlen támogatást viszont nem kap.

KA121 és KA122-es pályázattípus összehasonlítása

Gyakran ismételt kérdések - Akkreditációs mobilitási projektek (KA121)​

Gyakran ismételt kérdések - Rövid futamidejű mobilitási pályázatok (KA122)

Pályázattípus

Erasmus-akkreditáció (KA120 és KA121)

Rövid futamidejű mobilitási projektek (KA122)
Támogatás elnyerésének módja
Az akkreditált státusz elnyerése után csak költségvetés-igénylő pályázatot kell benyújtani a projektekhez
Minden projekt esetében teljesen új pályázatot kell írni
Megvalósítható projektek száma
2027-ig évente egy projekt
5 év alatt max. 3 db támogatott rövid futamidejű mobilitási projekt/pályázó szervezet
Forrás lehívásához benyújtandó
pályázatok száma
2 db
KA120: Pályázat akkreditált státuszra (csak egyszer kell benyújtani)
KA121: Akkreditált szervezetként költségvetés lehívása (akkreditáció megszerzése után évente benyújtható)
1 db
A pályázatírás és a költségvetés igénylése is ebben az egy pályázattípusban történik
Pályázásra jogosult szervezetek –
szektorban szerzett tapasztalat

Minimum 2 év, a pályázat szektorában (köznevelés/szakképzés/felnőtt tanulás) szerzett tapasztalat szükséges
Nincs ilyen kikötés
Pályázhat-e konzorcium?
Igen
Nem
Támogatható
tevékenységtípusok
Célországok 
Köznevelés és felnőtt tanulás: programországok
Szakképzés: programországok és partnerországok
Mindhárom szektorban csak programországok
Mobilitási projekt
résztvevőinek száma
Nincs korlátozás – amennyi a KA121-es pályázat során jóváhagyásra kerül
maximum 30 fő, amibe az előkészítő látogatások résztvevői és a kísérő tanárok nem számítanak bele
Projekt időtartama
15 hónap, amely 24 hónapra hosszabbítható
6-18 hónap
Kinek ajánlott?

Nemzetközi mobilitási projektek terén tapasztalattal rendelkező szervezetek
Nemzetköziesítési stratégiával rendelkező szervezetek

Nemzetközi mobilitási projektekben kevéssé vagy egyáltalán nem tapasztalt szervezetek
Kisebb szervezetek, akik 30 főt vagy annál kevesebb résztvevőt kívánnak bevonni
Projektek kezdése
Kötött, 2021. szeptember 1.
Rugalmas, 2021. szeptember 1. és december 31. között

Együttműködési célú partnerségek - KA2

​Ha határon túli szervezetekkel dolgozunk együtt, lehet a magyar a projekt munkanyelve?

Igen.


Együttműködési célú partnerségek esetében is szükség lesz az Európai Fejlesztési Tervre?

Európai Fejlesztési Tervet csak KA1 (Mobilitás) pályázati tevékenységen belül pályázó intézményeknek kell írniuk mobilitási projektjeik megvalósításához.


Hogyan alakul a KA2-es pályázatok költségeinek százalékos megoszlása? Mekkora hányada lesz tényleges költség és mekkora az egységköltség alapú támogatás?

A támogatás nagy része egységköltség alapon igényelhető. Tényleges költség alapon speciális igényű résztvevők, valamint rendkívüli költségek (pl. vízum, alvállalkozói költségek, ún. távoli területekre történő utazás) esetén lehet támogatást igényelni.


Kell-e önrész a KA2-es projektekhez?

A pályázat pénzügyi részében támogatási igényt kell megadni az útmutatóban meghatározott limitek szerint. Az Európai Bizottság úgy határozta meg a limiteket, hogy az nem fedezi a teljes költségeket (kivétel a fogyatékkal élő résztvevők bevonására fordított költségek, ez 100%-ban igényelhető). Vagyis a projekt partnerségének biztosítania kell további forrásokat bizonyos mértékben, de ezt nem kell bemutatni a pályázatban.


Együttműködési célú partnerség pályázatoknál egységesen ugyanazt a pályázatot adja be minden partner?

Együttműködési célú partnerség pályázatok esetében egyedül a koordinátor nyújt be pályázatot saját nemzeti irodájához a teljes partnerség nevében.


Hol zajlik a KA2-es pályázatok értékelése?

A felnőtt tanulási szektorban kizárólag konzorciumi pályázatokat lehet benyújtani, az értékelési folyamat a pályázatot benyújtó koordinátor szervezet országában történik.A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×