Felsőoktatási Fejlesztési Projektek (Capacity Building in Higher Education)

A felsőoktatási fejlesztési projektek pályázattípus a felsőoktatás területén tevékenykedő szervezetek közötti többoldalú partnerségeken alapuló, nemzetközi együttműködési projektek támogatására irányul.

Elősegíti az Erasmus+ programhoz nem társult harmadik országok (jellemzően az EU-n kívüli országok, amelyek listája a programútmutatóban megtalálható) felsőoktatásának fejlesztését, ennek megfelelően a projektek tevékenységeinek és eredményeinek a programhoz nem társult, támogatható harmadik országok javát kell szolgálniuk, felsőoktatási intézményeik és rendszereik fejlesztése révén.

Ebben a pályázati kategóriában 3 különböző pályázati ágban lehet pályázatokat benyújtani.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A program keretrendszerét a 2023-as Erasmus+ Programme Guide /Erasmus+ pályázati útmutató szabályozza, a részletes szabályok, további dokumentumok pedig az Európai Bizottság által létrehozott Funding & tender opportunities portal releváns  oldalain érhetőek el.


1. A pályázattípus célja

A projektek a programhoz nem társult harmadik országokban:

 • javítják a felsőoktatás minőségét, valamint növelik a felsőoktatás munkaerőpiaci és társadalmi relevanciáját; 
 • javítják az országok felsőoktatási intézményeiben tanuló hallgatók kompetenciáit, készségeit és foglalkoztathatósági potenciálját új és innovatív oktatási programok kidolgozása révén;
 • előmozdítják az inkluzív oktatást, az egyenlőséget, a méltányosságot, az  állampolgári kompetenciákat és hozzájárulnak a hátrányos megkülönböztetés felszámolásához
 • fejlesztik az oktatást, a felsőoktatási intézmények munkatársainak/szakembereinek/oktatóinak és hallgatóinak értékelési mechanizmusait, a minőségbiztosítást, az irányítást, a kormányzást, a befogadást, az innovációt, a tudásbázist, a digitális és vállalkozói készségeket, valamint a felsőoktatási intézmények nemzetköziesítését;
 • növelik a felsőoktatási intézmények, a felsőoktatásért felelős szervek és illetékes hatóságok kapacitását a felsőoktatási rendszereik modernizálása érdekében, különösen a kormányzás és a finanszírozás tekintetében, a reformfolyamatok meghatározásának, végrehajtásának és nyomon követésének támogatása révén;
 • javítják a tanárok képzését és a folyamatos szakmai fejlődést; 
 • ösztönzik az intézmények közötti együttműködést, a kapacitásépítést és a bevált gyakorlatok cseréjét; 
 • előmozdítják a világ különböző régiói közötti együttműködést közös kezdeményezések révén.

2. A pályázásra jogosultak köre

Az 1. és 2. ág esetében: felsőoktatási intézmények, szövetségek vagy szervezetek, amelyek valamely uniós tagállamban vagy az Erasmus+ programhoz társult harmadik országban vagy az Erasmus+ programhoz nem társult, támogatható harmadik országban rendelkeznek székhellyel. A pályázó szervezet pályázik az adott pályázatban érintett összes részt vevő szervezet nevében. 

Kivétel: a belarusz szervezetek/intézmények (2. régió), és az Oroszországi Föderáció szervezetei (4. régió nem jogosultak arra, hogy részt vegyenek ebben a pályázati ágban.

A 3. ág esetében: jogilag elismert, nemzeti vagy nemzetközi rektori, oktatói vagy hallgatói szervezetek, amelyek valamely uniós tagállamban vagy az Erasmus+ programhoz társult harmadik országban vagy az Erasmus+ programhoz nem társult, támogatható harmadik országban rendelkeznek székhellyel. 

Ukrajna digitális oktatási környezetének megerősítése

A pályázatokat konzorciumnak (koordinátornak és partnereknek) kell benyújtania, amely megfelel a következő feltételeknek:

 • Földrajzi hatókör:
  • Ukrajna területe a nemzetközi jog által elismert formában
  • legalább egy uniós tagállam vagy a programhoz társult harmadik ország;
 • Intézményi lefedettség:
  • minden részt vevő országból legalább egy felsőoktatási intézmény;
  • az ukrajnai felsőoktatásért felelős nemzeti illetékes hatóság (pl. minisztérium)

Kivétel: a belarusz szervezetek/intézmények (2. régió), a Szíriai szervezetek/intézmények és az Oroszországi Föderáció szervezetei (4. régió) nem jogosultak arra, hogy részt vegyenek ebben a pályázati ágban.

3. Pályázati feltételek

Nemzeti projektek, amelyek az Erasmus+ programhoz nem társult, egyetlen harmadik ország intézményeit célozzák

Országok részvétele 

Egy, a programhoz nem társult harmadik országot és legalább két uniós tagállamot vagy a programhoz társult országot kell bevonni a projektbe. 

Felsőoktatási intézmények részvétele 

Minden részt vevő uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országból legalább 1 felsőoktatási intézmény; és a programhoz nem társult részt vevő harmadik országból legalább 2 felsőoktatási intézmény.

Több országot magukban foglaló projektek, amelyek az Erasmus+ programhoz nem társult, két vagy több harmadik ország intézményeit célozzák 

Országok részvétele 

Legalább két, a programhoz nem társult harmadik országot és legalább két uniós tagállamot vagy a programhoz társult országot kell bevonni a projektbe. A programhoz nem társult harmadik országok lehetnek ugyanabból a régióból (regionális projektek) vagy a pályázattípus hatálya alá tartozó különböző régiókból (régióközi projektek). 

Felsőoktatási intézmények részvétele

Minden részt vevő uniós tagállamból vagy az Erasmus+ programhoz társult harmadik országból legalább 1 felsőoktatási intézmény; és az Erasmus+ programhoz nem társult részt vevő harmadik országból legalább 2 felsőoktatási intézmény.

Ezen túlmenően csak a 3. ág esetén: a projektekbe teljes jogú partnerként be kell vonni a projekt által megcélzott, programhoz nem társult, támogatható harmadik ország felsőoktatásért felelős, illetékes nemzeti hatóságát (pl. minisztériumát).

A fentieken túl további részletes regionális szabályok, megkötések és kivételek a pályázati útmutatóban találhatók.

4. A programban részt vevő országok köre

A programban részt vevő országok és az Erasmus+ programhoz társult harmadik országok: az Európai Unió tagállamai, valamint Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Szerbia.

Az Erasmus+ programhoz nem társult, támogatható harmadik országok e pályázattípus esetében: a programhoz nem társult valamennyi harmadik ország (lásd az útmutató A. részének „Támogatható országok” című szakaszát) az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 11. régióban.

Kivétel: A belarusz szervezetek/intézmények (2. régió) és az Oroszországi Föderáció szervezetei (4. régió) nem jogosultak arra, hogy részt vegyenek ebben a pályázattípusban.

5. Támogatható tevékenységek

A pályázattípus keretében a projekttevékenységeknek a programhoz nem társult, támogatható harmadik országok, felsőoktatási intézményeik, valamint a felsőoktatás és a felsőoktatási rendszerek területén tevékenykedő más szervezetek/intézmények megerősítésére és hasznára kell irányulniuk. A finanszírozott projektek az együttműködés, a csereprogram, a kommunikáció és más tevékenységek széles skáláját integrálhatják, amelyek példáit az e pályázattípus keretében rendelkezésre álló három ág leírása tartalmazza. A javasolt tevékenységeknek hozzáadott értéket kell képviselniük, és közvetlen hatást kell gyakorolniuk a projekteredmények elérésére.

A tevékenységeknek figyelembe kell vennie a pályázati felhívásban meghatározott földrajzi célokat és regionális prioritási területeket.  A pályázattípus keretében az alábbi 3 kategóriában, úgynevezett projektágakban nyújtható be pályázat.

1. ág: A felsőoktatási együttműködéshez való hozzáférés elősegítése /Strand 1 - Fostering access to cooperation in higher education

Ennek az ágnak az a célja, hogy kevésbé tapasztalt felsőoktatási intézményeket és kisebb szereplőket vonzzon a felsőoktatási kapacitásépítési pályázattípushoz. Ez az ág kis léptékű projekteket finanszíroz annak érdekében, hogy csökkentse a programhoz nem társult, jogosult harmadik országok, ugyanazon országban vagy régióban megtalálható felsőoktatási intézményei közötti nemzetköziesedési szakadékot. A projekteknek partnerségeket kell létrehozniuk az együttműködési ötletek kidolgozása, valamint a know-how, a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok átadásának megkönnyítése, a kapacitásépítési lehetőségekhez való hozzáférés elősegítése érdekében.

Példák a támogatható tevékenységekre (további, részletes példák a pályázati útmutatóban találhatók):

 • A célzott felsőoktatási intézmények irányítási/közigazgatási kapacitásának javítását célzó tevékenységek
 • A magas színvonalú és releváns oktatás biztosítását célzó tevékenységek
 • A kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatók/munkatársak/szakemberek/oktatók hozzáférésének javítását célzó tevékenységek

2. ág: Partnerségek a felsőoktatásátalakításért /Strand 2 - Partnerships for transformation in higher education

A felsőoktatáson belüli átalakításra irányuló partnerségek összetett és innovatív kapacitásépítési projektek, amelyek a tapasztalatok, kompetenciák és bevált gyakorlatok átadásán alapulnak, és számos egymással összefüggő tevékenységet tartalmaznak, amelyek célja a XXI. század kihívásainak – például a migrációnak, az éghajlatváltozásnak, a kormányzásnak és a digitális gazdaság felé történő elmozdulásnak – a kezelésére irányuló, célzott felsőoktatási intézményi kapacitások megerősítése. 

A projekteknek az alábbi elemeket kell ötvöznie:

 • Innováció a felsőoktatásban annak érdekében, hogy az relevánsabb legyen a munkaerőpiac és a társadalom számára.
 • A felsőoktatási intézmények reformjának előmozdítása annak érdekében, hogy a programhoz nem társult harmadik országok gazdasági és társadalmi fejlődésének katalizátoraivá váljanak.

Példák a támogatható tevékenységekre (további ötletadó példák a pályázati útmutatóban találhatók):

 • Innovatív tantervek kidolgozása, tesztelése és adaptálása a tartalom, a struktúra és a tanítási/tanulási módszerek tekintetében
 • A bolognai típusú reformok bevezetése intézményi szinten
 • Gyakorlati képzési programok, szakmai gyakorlatok, amelyek teljes mértékben beépülnek a tantervbe
 • Duális tanulási rendszerek bevezetése
 • Termék- és folyamatinnováció (hallgatók, egyetemi tanárok és szakemberek közösen)
 • Az intézményi szintű irányítási és vezetési rendszerek és struktúrák reformja

3. ág: Strukturális reformprojektek / Strand 3 - Structural reform projects

Ezek a projektek az országok arra irányuló erőfeszítéseivel foglalkoznak, hogy koherens és fenntartható felsőoktatási rendszereket fejlesszenek ki társadalmi-gazdasági szükségleteik kielégítése és végső soron a tudásalapú gazdaság megteremtése érdekében. A programhoz nem társult harmadik országok illetékes nemzeti hatóságainak (nevezetesen az oktatási minisztériumoknak), a felsőoktatási intézményeknek, a kutatási intézményeknek és más érintett hatóságoknak/szerveknek és az érdekelt feleknek a bevonásával valósulhatnak meg a strukturális reform projektek.

Példák a támogatható tevékenységekre (további ötletadó példák a pályázati útmutatóban találhatók):

 • A nemzeti felelősségvállalás előmozdítása a pozitív és bevált felsőoktatási gyakorlatok nemzeti és/vagy regionális szintű tesztelése és általános érvényesítése révén
 • Hozzájárulás a felsőoktatás területén a hatékony és eredményes szakpolitikai döntéshozatalhoz a felsőoktatás egyéb érdekelt feleinek bevonása révén
 • A regionális tudományos együttműködés támogatása és az Erasmus+ programhoz nem társult harmadik országok önkéntes konvergenciájának előmozdítása a közös felsőoktatási regionális stratégia felé
 • A tanári szakma vonzerejének növelése

Ukrajna digitális oktatási környezetének megerősítése

Ez a pályázattípus olyan strukturális reformprojektet is támogat, amelynek célja a nyitott oktatási digitális környezet megteremtése, amely minőségi felsőoktatást kínál az ukrán felsőoktatási intézményekbe beiratkozott diákok, különösen az Ukrajnából menekülők vagy a lakóhelyüket elhagyni kényszerült diákok számára, valamint oktatási lehetőségeket nyújt a széles körű külföldi ukrán közösség számára, az ukrán és más európai egyetemek közötti együttműködés alapján.

A projekt várt célja a következő:

 • az ukrán egyetemek jó teljesítményű digitális oktatási ökoszisztémája kialakításának támogatása, ezzel garantálva tevékenységeik folytatását, valamint a konfliktus alatt és utáni teljesítményüket;
 • a tanítási és tanulási módszerek digitalizálásának, valamint az online és inkluzív tanuláshoz szükséges infrastruktúra biztosításának támogatása, a 2021–2027-es időszakra vonatkozó digitális oktatási cselekvési terv általános céljaival is összhangban.

Erre a kezdeményezésre vonatkozóan várható, hogy az ukrán intézmények hálózata a távoktatás terén tapasztalattal rendelkező európai intézmények támogatásával online platformot hoz létre, amely összefogja az ukrán egyetemeken a háború előtt tanított digitális online kurzusokat és más releváns tartalmakat, és amelyet a projekt minőségi előírásainak megfelelően frissítenek (első szakasz) és/vagy fejlesztenek kifejezetten a nyitott (virtuális) ukrán egyetem keretében/céljából (második szakasz). A cél az, hogy a platformon kínált kurzusokat az ukrán egyetemek biztosítsák, ezért a hallgatók ugyanúgy tanulnának és szereznének diplomát, mint a kampuszon tanuló hallgatók.

Bővebb információ a pályázati útmutatóban található.

6. A támogatás mértéke, a projekt futamideje


1. ág

2. ág

3. ág

Projekt időtartama

24 vagy 36 hónap

24 vagy 36 hónap

36 vagy 48 hónap

Maximális támogatási összeg

200 000 - 400 000 EUR

400 000 - 800 000 EUR

600 000 - 1 000 000 EUR*

Maximális támogatási arány

90%

90%

90%

* Ukrajna digitális oktatási környezetének megerősítése legfeljebb 5 000 000 EUR

7. A pályázás folyamata

A pályázatot közvetlenül az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez kell benyújtani online a Funding & tender portálon keresztül.

8. A pályázatok beadási határideje

A legközelebbi pályázati határidő 2023. február 16. brüsszeli idő szerint 17 óra.

9. Elérhetőségek

 • Az Európai Bizottság Oktatási, Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynöksége (Brüsszel): EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu 
 • Tanácsadás, konzultáció (Tempus Közalapítvány - személyes konzultáció kizárólag előzetes bejelentkezés alapján): icp@tpf.hu

Kérjük, hogy a hazai pályázók, ill. más országok pályázataihoz csatlakozó intézmények jelezzék pályázati szándékukat a Tempus Közalapítványnál a fenti e-mail címen keresztül.

10. További információk

Az alábbi weboldalon található videóban a 2023-as évre vonatkozó legfontosabb pályázati tudnivalókat ismerhetik meg az érdeklődők: 

Centralizált pályázatok videóhoz kép

Erasmus+ Infoday for Capacity Building in Higher Education (CBHE)

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×