Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása

Lehetővé teszi felsőoktatási hallgatók számára, hogy oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatokat szerezzenek egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben.

1. A pályázattípus célja 

A mobilitás célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését. 

2. A pályázásra jogosultak köre 

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények beiratkozott hallgatói. 

3. Támogatható tevékenységek 

 • felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 2-12 hónap) 
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 2-12 hónap)
 • doktori hallgatók rövid távú mobilitása (hossza 5-30 nap)  

4. A programban részt vevő országok 

Programországok:  

 Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)  

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország és Szerbia 

A 2021-es pályázati évtől kezdődően a partnerországokba irányuló mobilitások is megvalósíthatóak, a küldő intézmény által meghatározott módon. 

Partnerországok

5. Részvételi feltételek 

 • A hallgató oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben és aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezik a mobilitása alatt. 
 • A hallgató az intézményi elbíráláson megfelelt. 
 • A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (online felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után). 
 • A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal úgy, hogy a szakmai gyakorlat a tanulmányi mobilitás részeként ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt zajlik le, mint ahol a diák a tanulmányait végzi. Az ilyen “kombinált időszakra" vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal. 
 • A doktori programban részt vevő hallgatók rövid (5-30 napos) vagy normál (2-12 hónapos) időtartamú tanulmányi mobilitási programokban is részt vehetnek. 
 • A tanulmányi mobilitások és a szakmai gyakorlatok legalább részben fizikai mobilitásként (blended mobility) is megvalósíthatók. Az ilyen mobilitások virtuális komponense online kooperatív tanulás vagy csoportmunka lehet. 
 • A hallgatók részt vehetnek ún. Blended Intenzív Programokban (BIP) is: ezek minimum 3 ECTS kreditet nyújtó, egy rövid fizikai (5-30 napos), valamint egy virtuális komponensből álló tevékenységek. 
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap az igénybe vehető összesített mobilitási időtartam (akkor is, ha zero grant mobilitás). Osztatlan képzés esetén 24 hónap áll a hallgató rendelkezésére. Ehhez a korábbi programszakaszokban végzett mobilitások hossza is hozzáadandó (akkor is, ha zero grant mobilitáson vett részt a hallgató).
 • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli tanulmányi szerződés megkötése szükséges. A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe. 
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről. 
 • A küldő intézmény kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és igazolt tevékenységek teljes elfogadására való törekvés. 
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására. 

6. A pályázás menete 

A mobilitási pályázatot a hallgató intézménye hirdeti meg, a pályázás is a felsőoktatási intézménynél lehetséges. 

A felsőoktatási intézmények Erasmus+ koordinátorainak elérhetősége