Gyakori kérdések támogatott pályázóknak a köznevelési szektorban

Tartalmi kérdések támogatott pályázóknak - Mobilitási projektek (KA1)

A szerződéshez tartozó aláírási címpéldányt is fel kell tölteni az Organisation Registration Systemre?

Nem, az aláírási címpéldány 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát a támogatási szerződéssel együtt postai úton kell majd megküldeni.


Az eredeti aláírási címpéldányt kell beküldeni?

Nem szükséges. Elegendő egy 30 napnál nem régebbi hitelesítésű, az eredetivel mindenben megegyező másolat.


Ki írja alá a támogatási szerződést? Intézményfenntartó vagy intézményvezető?

Tankerületi intézmények esetében a tankerület vezetője írja alá a támogatási szerződést, amit az iskola igazgatója szakmailag, a tankerület gazdasági vezetője pénzügyileg jegyez ellen.

SZC-s intézményes esetében a centrum vezetője írja alá a támogatási szerződést, amit az iskola igazgatója szakmailag, a centrum gazdasági vezetője pénzügyileg jegyez ellen.

Egyéb fenntartású intézmények esetében pedig az intézmény belső aláírási rendje a mérvadó.


Mi számít a projekt időtartamának?

A támogatási szerződésben szerepel a projekt kezdő és befejező dátuma.

Csak ezen időtartamon belül megvalósuló tevékenységekhez kapcsolódó költségek számolhatóak el a támogatás terhére.


A beszámolót mikor és milyen formában kell beküldeni?

A beszámolót az Európai Bizottság által üzemeltetett, erre kijelölt felületen kell elkészíteni.

Erre a projekt befejező dátumától számított 60 (naptári) nap áll rendelkezésre.


Mi számít vis maior esetnek?

Vis maiornak számít minden olyan előre nem látható körülmény vagy esemény, amely megakadályozza a projektben résztvevőket vállalt kötelezettségeik teljesítésében, ha az nem a részükről felmerülő hiba vagy mulasztás eredményeképpen következik be, és minden elővigyázatosság ellenére leküzdhetetlennek bizonyul.

Ilyen esetben a Nemzeti Irodát hivatalos formában (e-mail) haladéktalanul tájékoztatni kell.


Hogyan kell kitölteni az europass mobilitási igazolványt?

Az Europass dokumentummal kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet:

Nemzeti Europass Központ

www.europass.hu 

telefonon: 236-50-50 (hétköznap 9 - 13 óra között)

europass@tpf.hu


Miért fontos a disszemináció?

A disszemináció a projekt eredményeinek terjesztése azon célcsoportok számára, akik közvetlenül nem vettek részt a projektben, de fontos, hogy a projekt eredményei eljussanak hozzájuk. Akkor lesz eredményes a disszemináció, ha az eredményeket mások is alkalmazzák, hasznosítják, az eredményekre újabb projektek épülnek.

A disszemináció egy előre megtervezett, összetett tevékenység. Nemcsak a projekt végén, hanem a projekt teljes időtartama alatt, folyamatosan valósul meg, hiszen már a részeredmények is érdeklődésre tarthatnak számot az intézményen belül és kívül is.

Az eredmények terjesztésére készített konkrét terv a pályázat része, de természetesen módosítható a projekt előrehaladásának fényében. Bármilyen, az eredeti tervhez képest történt módosítást be kell mutatni a benyújtandó záróbeszámolóban.


Miért fontos a mérés-értékelés?

A projekt résztvevőkre és intézményre gyakorolt hatásának mérése és értékelése elengedhetetlen a rövid futamidejű mobilitási projektek esetén, és különösen hangsúlyos az akkreditált intézmények projektjeiben. Fontos, hogy az előzetes célkitűzések vizsgálatához a tevékenységek előtt és után is mérést kell végezni. A megfelelő módszerek, mérőeszközök, indikátorok használata szükséges ahhoz, hogy érvényes eredményeket kapjunk. 


Mi az az EPRP?

EPRP (Erasmus+ Project Results Platform) Az Európai Bizottság megvalósult projekteredményeket bemutató platformja, részletes szűrési feltételekkel: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

A felület használható projekteredmények megosztására, disszeminációra, láthatóságra, inspirációk gyűjtésére, mások motiválására, információszerzésre, tájékozódásra, valamint partnerkeresésre is.

Támogatott projekt esetén a rendszer a szerződéskötést követően automatikus e-mailt küld arról, hogy a projekt bekerült az adatbázisba. Az üzenet ezen kívül tartalmazza a belépéshez szükséges összes információt.

A projekt zárásakor egy újabb automatikus üzenetet küld a rendszer, melyben felhívja a figyelmet arra, hogy a projekt eredményei feltölthetők a felületre, melynek köszönhetően a NI jóváhagyását követően láthatóvá válnak mindenki számára.


Mit jelent a monitoring látogatás? Mikor kerülhet rá sor?

A monitoring látogatást a projekt futamideje alatt bármikor, nem feltétlenül csak egy projekthez kapcsolódóan tehet a Nemzeti Iroda. A látogatás célja a Kedvezményezettel történő személyes találkozás, a projekt szervezésének, megvalósításának átfogó tanulmányozása, jó példák megismerése, az intézménynél futó projekt(ek) minőségének, hatékonyságának és hatásának feltérképezése.

Pénzügyi kérdések támogatott pályázóknak - Mobilitási projektek (KA1)

​Deviza vagy forintszámla szükséges?

A támogatást az TKA euróban ítélte meg, így az átutalás is euróban történik. A projekt zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a támogatás fogadására (elkülönített) deviza- vagy forintszámla nyitását javasoljuk, mert ez átláthatóbbá teszi a támogatás utalását és a projekt pénzügyi helyzetét.

A projekt volumenétől függően (támogatási összeg nagysága, résztvevők száma) és a forint/euró árfolyamváltozásait figyelembe véve érdemes mérlegelni, hogy a devizaszámla számlavezetési költségei mennyire terhelik meg az intézményt, és inkább forint- vagy inkább devizaszámla nyitása tűnik célszerűbbnek.


Mi a különbség az egységköltség alapú és a tényleges alapú támogatás között?

A megítélt támogatás költségtételeinek döntő többsége (szervezési költség, utazási és egyéni költség, kurzusdíj költsége) egységköltség-alapú átalánytámogatás formájában történik.

A kedvezményezettnek nem kell igazolnia a költségek kifizetését, de azt igen, hogy a támogatott tevékenység megvalósult annyi egységben, amennyire támogatást nyert.

Ténylegesen felmerülő költségek az alább esetekben lehet releváns:

Kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők támogatása: a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők projektben való részvételéhez elengedhetetlenül szükséges költségek, amelyek az adható egységköltség alapú támogatáson felül jelentkeznek.

Rendkívüli költségekre adott támogatás a legtávolabbi és a tengeren túli országokba / területekre utazó résztvevők magas utazási költségei esetében.

A felhasználás szükségességét indokolni kell, és számlákkal alá kell tudni támasztani.


Mire lehet felhasználni a szervezési támogatást?

A szervezési támogatás minden olyan költségre felhasználható, ami szorosan kapcsolódik a projekt megvalósításához.


Mit jelent az egyéni támogatás?

Az egyéni támogatásból kell fedezni a kiutazók szállását, étkezését, helyi közlekedését, biztosítását, kulturális tevékenységét és a külföldi tartózkodással összefüggő egyéb költségeit.


Van lehetőség a célország megváltoztatására?

Van lehetőség a célország megváltoztatására. Ezzel kapcsolatban érdemes számolni azzal, hogy a szerződésben szereplő összeg akkor sem növelhető, ha a mobilitást egy magasabb megélhetési rátájú országban valósítják meg.

Amennyiben ez a ráta alacsonyabb, abban az esetben a Nemzeti Iroda a beszámolóban bemutatott, ténylegesen megvalósult mobilitások alapján számolja majd ki a támogatás végső összegét.


A pénzügyi elszámolás forintban vagy euróban történik?

A Támogatási szerződés Különös feltételek I.4.4 pontjának értelmében a pénzügyi beszámolóban feltüntetett összegeket euróban kell megadni. 


A tényleges alapon elszámolandó költségeket milyen árfolyamon kell elszámolni?

Az Európai Bizottság által abban a hónapban meghatározott és honlapján közzétett havi árfolyamon kell átszámítania, amelyen a Kedvezményezett bankszámláján az első előfinanszírozási összeget jóváírták.

Az adott napi árfolyamot az alábbi honlapon találja meg: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm  


Mit jelent a helyszíni ellenőrzés és mikor kerülhet rá sor?

A helyszíni ellenőrzés a projekt futamideje alatt valósul meg, célja a projekt tartalmi és pénzügyi szabályosságának vizsgálata. Ennek során a Nemzeti Iroda képviselői a megvalósítást vetik össze a szabályokkal, az elfogadott pályázattal, az előírt kritériumokkal. 


Mit jelent a tételes ellenőrzés?

A tételes ellenőrzésre a projekt befejezése után kerülhet sor: célja a szabályos felhasználás vizsgálata, mely során a TKA bekéri a projekthez kapcsolódó dokumentumokat, és egybeveti azokat a benyújtott pénzügyi beszámolóval.

Az Iroda a véletlenszerűen kiválasztott projektek koordinátorait a beszámoló beérkezési határideje előtt maximum 2 héttel, de legkésőbb a beszámoló beérkezése után közvetlenül (a beszámoló formai ellenőrzése után) kiértesíti a tételes ellenőrzésről. A tételes ellenőrzés bejelentése/egyeztetése írásban (ajánlott levélben) történik. A levél bemutatja az ellenőrzés célját, egyezteti a technikai részleteit, felsorolja a szükséges dokumentumok, anyagok listáját, amelyeket a támogatottnak be kell küldeni.

A projekt költségeit igazoló számlákat és egyéb bizonylatokat meg kell őrizni a projekt lezárultát követő 3 éven (60 ezer euró feletti támogatási összeg esetén 5 éven) keresztül, mert egy esetleges ellenőrzés esetén be kell tudni mutatni ezeket a Támogatási szerződés által erre feljogosított szerveknek (TKA, Európai Bizottság, Európai Számvevőszék).


A mobilitási támogatás felhasználásának adózási kérdései

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezéseket tartalmaz a mobilitási programok keretében magánszemélyek számára folyósított támogatás vonatkozásában. A pontos szabályozást a törvény 7. § (1) bekezdés, valamint az I. melléklet 4.7.c) pontja tartalmazza. A rendelkezés célja, hogy a mobilitási programokban részt vevő magánszemélyek részére folyósított ösztöndíj, egyéb juttatás adómentessé tételével elősegítse, hogy a támogatás minél nagyobb része ténylegesen felhasználható legyen a projekt céljára.

Kérjük, hogy a jogszabályi rendelkezés konkrét helyi alkalmazhatóságának kérdéséről, lehetőségeiről konzultáljanak a projekt pénzügyeivel foglalkozó kollégájukkal, szükség esetén pedig kérjék a NAV állásfoglalását.

A mentességi rendelkezés alkalmazásának megkönnyítése érdekében az érintett jogszabályi helyre való hivatkozás a Támogatási szerződésbe.