Pályázati kategóriák a felnőtt tanulási szektorban

​Az Erasmus+ program keretében a felnőtt tanulás terén aktív intézmények szakmai fejlesztési céljaik elérése érdekében mobilitási (KA1) és partnerségi (KA2) projektek megvalósításához kérhetnek támogatást. 

A mobilitási pályázatokban a külföldi mobilitás a projekt fő eleme, a legfontosabb tanulási alkalom, az összes többi projekttevékenység ennek előkészítését, illetve az ennek során szerzett tapasztalatok hasznosítását és terjesztését szolgálja. A partnerségi projektekben a partnerek együttműködésén, a projektmunkán van a hangsúly, a külföldi mobilitás ennek az együttműködésnek a támogatását szolgálja.

Az Erasmus+ prioritása 2021-2027 között a program hozzáférhetőségének elősegítése, az oktatás és képzés különböző szintjein működő intézményeknek is lehetőségük van bekapcsolódni a programba. A nemzetközi projektekkel még csak ismerkedők választhatják a rövid futamidejű mobilitási projektek pályázattípust; a tapasztaltabb pályázók pedig akkreditációt szerezhetnek, és ezáltal több éven át egyszerűsített módon hívhatnak le forrásokat mobilitási terveik megvalósításához. 

Tapasztalattól és szervezeti kapacitástól függetlenül minden szervezet számára kínál lehetőségeket az Erasmus+ program, valamint minden pályázónak lehetőséget biztosít a fokozatos fejlődésre, egyre összetettebb projektek megvalósítására.


Mobilitási projektek (KA1)

A pályázati kategória célja

A felnőtt tanulási mobilitási projektek hozzájárulnak, ahhoz, hogy a felnőtt tanulás területén működő intézmények / szervezetek fejlesztési igényeikre építve, a felnőttkori tanulással foglalkozó tanáraik, oktatóik, szakembereik, munkatársaik, stb. és a felnőtt tanulóik szakmai fejlődését nemzetközi környezetben támogassák. Ezáltal elősegítik az adott intézményben / szervezetben folyó felnőttkori tanulást célzó tevékenység minőségi fejlesztését, megújulását.

Támogatható tevékenységek

Munkatársak mobilitása esetén

 • szakmai látogatás (job-shadowing)
 • oktatási tevékenység
 • kurzuson és tréningen való részvétel

Tanulók mobilitása esetén

 • csoportos mobilitási tevékenység
 • egyéni tanulási mobilitási tevékenység 

Egyéb támogatható tevékenységek

 • szakértők fogadása
 • gyakorló tanárok fogadása
 • előkészítő látogatások

Pályázásra jogosultak köre

A pályázásra kizárólag intézmények / szervezetek jogosultak

 • a felnőttkori tanulás területén működő köz- vagy magánintézmények / szervezetek;
 • a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmények.

Pályázattípusok

Rövid futamidejű mobilitási projektek (KA122-ADU)

Ezt a pályázattípust elsősorban azoknak az intézményeknek / szervezeteknek ajánljuk, akik először kapcsolódnak be az Erasmus+ programba, hiszen egyszerű módon, könnyen érthető pályázati forma keretében tervezhetnek mobilitásokat. Ebben a pályázattípusban korlátozott a projektek futamideje és a megvalósítható mobilitások száma. A projektek futamideje min. 6, max. 18 hónap lehet. A pályázattípusban évente csak 1 pályázat támogatható intézményenként, 5 év alatt maximum 3 projekt lehet támogatott intézményenként. A megvalósítható mobilitások száma maximum 30. Konzorciumi pályázat benyújtására nincs lehetőség.

További információ

Erasmus-akkreditáció (KA120-ADU)

Az Erasmus-akkreditáció elsősorban azon gyakorlott, több éves tapasztalattal rendelkező pályázók számára ajánlott, akik szervezetük céljait illetően több éves távlatban gondolkodnak, valamint megfelelő kapacitással rendelkeznek a pályázatban vállalt tevékenységek megvalósításához. Az Erasmus-akkreditáció legalább 2, maximum 5 éves időtartamra igényelhető. Az akkreditált időszak alatt a szervezeteknek kiemelt figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a mobilitási tevékenységek minden tekintetben megfeleljenek az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak. Az akkreditáció érvényességi ideje alatt saját szektorukban egyszerűsített módon juthatnak pénzügyi támogatáshoz a mobilitási pályázati kategórián (KA1) belül: a mobilitási tevékenységeik megvalósításához a kedvezményezetteknek támogatást igénylő pályázatot (KA121) kell benyújtaniuk. A pályázó intézménynek/szervezetnek legalább 2 év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie abban a szektorban, amelyben akkreditációs pályázatot kíván benyújtani. Az akkreditáció önállóan és konzorciumban egyaránt pályázható.

​További információ

Akkreditált intézmények költségvetés igénylő pályázata (KA121-ADU)

Ebben a pályázattípusban kizárólag az Erasmus-akkreditációt elnyert szervezetek jogosultak pályázni. Az akkreditáció érvényességi ideje alatt saját szektorukban egyszerűsített módon juthatnak pénzügyi támogatáshoz a mobilitási pályázati kategórián (KA1) belül. A tevékenységek megvalósításához szükséges költségvetés támogatási igényt ebben a pályázatban tudják benyújtani.

További információ


Együttműködési célú partnerségek (KA2)

Az együttműködést célzó partnerségek (KA2) kategória keretében a résztvevő intézmények nemzetközi együttműködések terén szerezhetnek tapasztalatot, erősíthetik kapacitásukat és magas minőségű innovatív módszereket valósíthatnak meg. 

Az együttműködési partnerségek pályázattípus elsődleges célja, hogy lehetőséget adjon az intézmények számára tevékenységük minőségének és relevanciájának növeléséhez, partnerségeik fejlesztéséhez és megerősítéséhez, nemzetközi szinten való működésükhöz szükséges kapacitás növeléséhez, valamint jó gyakorlatok fejlesztéséhez és megosztásához. Az intézmények számára szakmai megújulást is jelenthet, és lehetőséget ad szektorok közti együttműködések kialakítására.

Szektorspecifikus prioritások

A felnőtt tanulás területén elsőbbséget élveznek: 

 • A felnőttek számára elérhető magas színvonalú tanulási lehetőségek elérhetőségének javítása: Ez a prioritás hozzájárul a felnőttek tanulási igényeihez igazított rugalmas tanulási formák létrehozásához és fejlesztéséhez, például digitális és vegyes tanulási lehetőségek fejlesztésével. Elsőbbséget élveznek azok a projektek, amelyek az informális és a nem formális tanulás során szerzett készségek elismertetésével foglalkoznak.
 • A felnőtt tanulókat támogató oktatók és más felnőtt tanulási/oktatási szakemberek kompetenciáinak bővítése és fejlesztése: Elsőbbséget élveznek azok a projektek, amelyek a felnőtt tanulás területen dolgozó szakemberek kompetenciáinak fejlesztését tűzik ki célul, és hozzájárulnak a szektor hatékonyságának növeléséhez. Mindez magában foglalja a felnőtt tanulók előzetesen megszerzett ismereteinek és készségeinek mérését, valamint a hatékonyabb és innovatívabb tanítási módszerek fejlesztését, továbbá a felnőtt tanulásban dolgozók támogató szerepének megerősítését a tanulók motiválásában és tanácsadásában a kihívást jelentő tanulási helyzetekben. 
 • A minőségbiztosítás szerepének erősítése a felnőtt tanulásban: Ez a prioritás jobb minőségbiztosítási mechanizmusok fejlesztését támogatja a felnőttkori tanulást érintő szakpolitikákban és a felnőtt tanulási szolgáltatások terén. Mindez kiemelten magában foglalja a nyomon követési módszerek kidolgozását és átadását, a felnőtt tanulási szektor kínálta lehetőségek hatékonyságának mérését és értékelését, valamint a felnőtt tanulók fejlődésének nyomon követését. 
 • Az Erasmus+ népszerűsítése a lakosság körében nemzedékeken átívelően: Elsőbbséget élveznek azok a projektek, amelyek oktatási és tapasztalatcsere-lehetőséget biztosítanak az idősebb generációk számára az európai identitás erősítése céljából.

Nemzeti szinten kiemelten kezelt prioritások:

 • „Kompetenciafejlesztési Pályák” létrehozása, a hozzáférhetőség javítása és a felnőtt tanulás szélesebb körben történő elterjedése: Ez a prioritás új felnőtt tanulási lehetőségek előmozdítását hivatott támogatni, különös tekintettel az alacsony képzettséggel, készséggel és kompetenciákkal rendelkező felnőttekre. Az új kompetenciafejlesztési pályák létrehozásával lehetővé kell tenni a felnőtt tanulók számára, hogy fejlesszék kulcskompetenciáikat, melyek által magasabb képzettségek megszerzésére nyílhat lehetőségük. Ezen prioritás alá tartozó kiegészítő tevékenységek magukban foglalják a tanácsadás, mint szolgáltatás fejlesztését annak biztosítása érdekében, hogy a felnőttek életük bármely szakaszában hozzáférhessenek a számukra legmegfelelőbb tanulási lehetőségekhez; a meglévő készségek beazonosításának és a hiányzó készségek szűrésének módszertani fejlesztését; személyre szabott tanulási lehetőségek kidolgozását; valamint hatékony tájékoztatási, tanácsadási és motivációs stratégiák kidolgozását. 
 • Haladó szemléletű tanulási központok fejlesztése: Ennek a prioritásnak a célja a helyi tanulási környezetek támogatása, a társadalmi befogadás, az állampolgári szerepvállalás és a demokrácia előmozdítása, valamint a közösség minden tagja számára az egész életen át tartó tanulási lehetőségek biztosítása a digitális technológiák adta lehetőségek kiaknázásán keresztül is. A projektek ösztönözhetnek például helyi oktatási központokat, könyvtárakat, civileket és tágabb közösségeket (civil szervezetek, helyi hatóságok, egészségügyi szolgáltatók, kulturális intézmények, stb.) az együttműködésre, annak érdekében, hogy motiválják és lehetővé tegyék kortól függetlenül minden felnőtt számára az életvezetési készségek és kulcskompetenciák elsajátítását, valamint a rugalmasság és az alkalmazkodó képesség erősítését a változások és a bizonytalan helyzetekben való helytállás érdekében. 

Partnerségi együttműködések (KA220-ADU)

A pályázattípus célja

Az együttműködést célzó partnerségek (KA2) kategória keretében a résztvevő intézmények nemzetközi együttműködések terén szerezhetnek tapasztalatot, erősíthetik kapacitásukat és magas minőségű innovatív módszereket valósíthatnak meg.

Az együttműködési célú partnerségek elsődleges célja, hogy lehetőséget adjon az intézmények számára tevékenységük minőségének és relevanciájának növeléséhez, partnerségeik fejlesztéséhez és megerősítéséhez, nemzetközi szinten való működésükhöz szükséges kapacitásuk növeléséhez, valamint jó gyakorlatok fejlesztéséhez és megosztásához. Az intézmények számára szakmai megújulást is jelenthet, valamint lehetőséget ad szektorok közti együttműködések kialakítására.

A projekt időtartama

A partnerségi együttműködések 12-36 hónapos időtartammal és minimum 3 szervezet együttműködésével valósulhatnak meg. 

A projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységek típusának megfelelően a pályázati szakaszban ki kell választani a kívánt időtartamot. Kivételes esetben a kedvezményezett kérésére és a Nemzeti Iroda beleegyezésével legfeljebb 36 hónapra meghosszabbítható. Ebben az esetben a támogatás teljes összege nem változik.

Pályázásra jogosultak köre

Pályázó lehet bármely programországban székhellyel rendelkező, részt vevő szervezet / intézmény.

A pályázatok beadásának határideje

2021. május 20. déli 12 óra (brüsszeli idő szerint)

További információ

Kisléptékű partnerségek (KA210-ADU) 

A pályázattípus célja

A projekttípus – a hagyományos partnerségi projektekhez képest – kevesebb nemzetközi tapasztalattal rendelkező pályázók számára is lehetőséget biztosít az Erasmus+ programba való bekapcsolódásra. Alacsonyabb pénzügyi támogatással, rövidebb időtartammal és egyszerűsített adminisztratív előírásokkal a kisebb kapacitású és az Erasmus programban még új szervezeteket célozza.

Részletes információ és a hivatalos pályázati felhívás

A pályázat időtartama

A kisléptékű partnerségek 6-24 hónapos időtartammal és minimum 2 szervezet együttműködésével valósulhatnak meg. 

A projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységek típusának megfelelően a pályázati szakaszban ki kell választani a kívánt időtartamot. Kivételes esetben a kedvezményezett kérésére és a Nemzeti Iroda beleegyezésével meghosszabbítható. Ebben az esetben a támogatás teljes összege nem változik.

A pályázatok beadásának határideje

2021. május 20. déli 12 óra (brüsszeli idő szerint)

2021. november 3. déli 12 óra (brüsszeli idő szerint)

További információ

További részletek, a pályázás feltételei és menete a pályázati útmutatóban:

Erasmus+ pályázati útmutató 2021 magyar nyelven

Erasmus+ pályázati útmutató 2021 angol nyelven


A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×