Pályázati kategóriák a felnőtt tanulási szektorban

Az Erasmus+ program keretében a felnőtt tanulás terén aktív intézmények szakmai fejlesztési céljaik elérése érdekében mobilitási (KA1) és partnerségi (KA2) projektek megvalósításához kérhetnek támogatást. 

A mobilitási pályázatokban a külföldi mobilitás a projekt fő eleme, a legfontosabb tanulási alkalom, az összes többi projekttevékenység ennek előkészítését, illetve az ennek során szerzett tapasztalatok hasznosítását és terjesztését szolgálja. A partnerségi projektekben a partnerek együttműködésén, a projektmunkán van a hangsúly, a külföldi mobilitás ennek az együttműködésnek a támogatását szolgálja.

Az Erasmus+ prioritása 2021-2027 között a program hozzáférhetőségének elősegítése, az oktatás és képzés különböző szintjein működő intézményeknek is lehetőségük van bekapcsolódni a programba. A nemzetközi projektekkel még csak ismerkedőknek ajánljuk a rövid futamidejű mobilitási projekteket (KA122), vagy a Kis léptékű partnerségek (KA210) pályázattípust. A tapasztaltabb pályázók pedig akkreditációt (KA120) szerezhetnek, és ezáltal több éven át egyszerűsített módon hívhatnak le forrásokat mobilitási terveik megvalósításához (KA121), valamint nagyobb volumenű partnerségi projekteket valósíthatnak meg a Partnerségi együttműködések (KA220) nyújtotta lehetőségeknek köszönhetően.

Tapasztalattól és szervezeti kapacitástól függetlenül minden szervezet számára kínál lehetőségeket az Erasmus+ program, valamint minden pályázónak lehetőséget biztosít a fokozatos fejlődésre, egyre összetettebb projektek megvalósítására.


Mobilitási projektek (KA1)

A pályázati kategória célja

A felnőtt tanulási mobilitási projektek hozzájárulnak, ahhoz, hogy a felnőtt tanulás területén működő intézmények / szervezetek fejlesztési igényeikre építve, a felnőttkori tanulással foglalkozó tanáraik, oktatóik, szakembereik, munkatársaik, stb. és a felnőtt tanulóik szakmai fejlődését nemzetközi környezetben támogassák. Ezáltal elősegítik az adott intézményben / szervezetben folyó felnőttkori tanulást célzó tevékenység minőségi fejlesztését, megújulását.

Támogatható tevékenységek

Munkatársak mobilitása esetén

 • szakmai látogatás (job-shadowing)
 • oktatási tevékenység
 • kurzuson és tréningen való részvétel

Tanulók mobilitása esetén

 • csoportos mobilitási tevékenység
 • egyéni tanulási mobilitási tevékenység 

Egyéb támogatható tevékenységek

 • szakértők fogadása
 • gyakorló tanárok fogadása
 • előkészítő látogatások

Pályázásra jogosultak köre

A pályázásra kizárólag intézmények / szervezetek jogosultak

 • a felnőttkori tanulás területén működő köz- vagy magánintézmények / szervezetek;
 • a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmények.

Pályázattípusok

Rövid futamidejű mobilitási projektek (KA122-ADU)

Ezt a pályázattípust elsősorban azoknak az intézményeknek / szervezeteknek ajánljuk, akik először kapcsolódnak be az Erasmus+ programba, hiszen egyszerű módon, könnyen érthető pályázati forma keretében tervezhetnek mobilitásokat. Ebben a pályázattípusban korlátozott a projektek futamideje és a megvalósítható mobilitások száma. A projektek futamideje min. 6, max. 18 hónap lehet. A pályázattípusban évente csak 1 pályázat támogatható intézményenként, 5 év alatt maximum 3 projekt lehet támogatott intézményenként. A megvalósítható mobilitások száma maximum 30. Konzorciumi pályázat benyújtására nincs lehetőség.

További információ

Erasmus-akkreditáció (KA120-ADU)

Az Erasmus-akkreditáció elsősorban azon gyakorlott, több éves tapasztalattal rendelkező pályázók számára ajánlott, akik szervezetük céljait illetően több éves távlatban gondolkodnak, valamint megfelelő kapacitással rendelkeznek a pályázatban vállalt tevékenységek megvalósításához. Az Erasmus-akkreditáció legalább 2, maximum 5 éves időtartamra igényelhető. Az akkreditált időszak alatt a szervezeteknek kiemelt figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a mobilitási tevékenységek minden tekintetben megfeleljenek az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak. Az akkreditáció érvényességi ideje alatt saját szektorukban egyszerűsített módon juthatnak pénzügyi támogatáshoz a mobilitási pályázati kategórián (KA1) belül: a mobilitási tevékenységeik megvalósításához a kedvezményezetteknek támogatást igénylő pályázatot (KA121) kell benyújtaniuk. A pályázó intézménynek/szervezetnek legalább 2 év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie abban a szektorban, amelyben akkreditációs pályázatot kíván benyújtani. Az akkreditáció önállóan és konzorciumban egyaránt pályázható.

További információ

Akkreditált intézmények költségvetés igénylő pályázata (KA121-ADU)

Ebben a pályázattípusban kizárólag az Erasmus-akkreditációt elnyert szervezetek jogosultak pályázni. Az akkreditáció érvényességi ideje alatt saját szektorukban egyszerűsített módon juthatnak pénzügyi támogatáshoz a mobilitási pályázati kategórián (KA1) belül. A tevékenységek megvalósításához szükséges költségvetés támogatási igényt ebben a pályázatban tudják benyújtani.

További információ

Együttműködési célú partnerségek (KA2)

Az együttműködési célú partnerségek (KA2) kategória keretében a résztvevő intézmények nemzetközi együttműködések terén szerezhetnek tapasztalatot, erősíthetik kapacitásukat és magas minőségű innovatív módszereket valósíthatnak meg. 

Szektorspecifikus prioritások

A felnőtt tanulás területén elsőbbséget élveznek: 

 • A felnőttoktatás igénybevételének növelése, valamint inkluzivitásának és hozzáférhetőségének javítása: Prioritást élveznek azok a projektek, amelyek lehetővé teszik a felnőttek képzésen való részvételét a készséghiány és a munkaerőpiaci hiány csökkentése, valamint a felnőttek tanulásban való részvételének előmozdítása és megkönnyítése érdekében. Különösen olyan projektek, amelyek egyéni tanulási számlákra és támogató keretekre (többek között validációs és iránymutatási lehetőségekre és hatékony motivációs stratégiákra) épülnek. 
 • A színvonalas, felnőtteknek szóló rugalmas és elismert tanulás elérhetőségének javítása: Ez a prioritás a felnőttek tanulási igényeihez igazított rugalmas tanulási lehetőségek létrehozásához és fejlesztéséhez nyújt támogatást, például digitális és vegyes tanulási lehetőségek kialakítása révén. Prioritást élveznek azok a projektek is, amelyek az informális és nem formális tanulás során elsajátított, mikrotanúsítványokkal igazolt készségek érvényesítésén dolgoznak. 
 • A helyi tanulási központok és innovatív tanulási terek támogatása: E prioritás célja a helyi tanulási környezetek támogatása, a társadalmi befogadás, a polgári szerepvállalás és a demokrácia előmozdítása, valamint a közösség minden tagja számára az egész életen át tartó és az életet átfogó tanulás lehetőségeinek biztosítása, többek között a digitális technológiák kiaknázása és a tanulók elérésére és részvételére irányuló intézkedések révén. A projektek például arra ösztönözhetik a helyi tanulási központokat, könyvtárakat, múzeumokat, börtönöket, civil társadalmat és a szélesebb közösséget (nem kormányzati szervezeteket, helyi hatóságokat, egészségügyi, kulturális szervezeteket stb.), hogy működjenek együtt annak érdekében, hogy motiválják a felnőtteket, és lehetővé tegyék számukra, hogy elsajátítsák a változásokkal és bizonytalansággal szembeni rezilienciához és alkalmazkodáshoz szükséges életkészségeket és kulcskompetenciákat. 
 • Kompetenciafejlesztési pályák kialakítása: E prioritás célja az új felnőttoktatási lehetőségek előmozdítása, különösen az alacsony szintű készségekkel, ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkező felnőttek számára. Az új kompetenciafejlesztési pályák kialakításának lehetővé kell tennie, hogy a felnőtt tanulók kulcskompetenciáik fejlesztése mellett haladjanak előre a magasabb szintű képesítések irányába. Az e prioritás alá tartozó kiegészítő munka magában foglalja a pályaorientáció mint olyan szolgáltatás fejlesztését, amely biztosítja, hogy a felnőttek egész életük során hozzáférjenek a releváns tanuláshoz, javítja a készségek azonosítását és szűrését, személyre szabott tanulási ajánlatokat dolgoz ki, valamint hatékony tájékoztatási, orientációs és motivációs stratégiákat alakít ki. 
 • Az oktatók és más felnőttoktatásban és -orientációban közreműködő munkatársak/szakemberek kompetenciáinak fejlesztése: Elsőbbséget élveznek azok a projektek, amelyek fejlesztik a munkatársak/szakemberek/oktatók kompetenciáit, és amelyek a zöld és digitális átállással összhangban általános javulást eredményeznek. Elsőbbséget élveznek különösen azok a projektek, amelyek támogatják az oktatókat, köztük a vezetői köröket abban, hogy a fenntarthatóság témájáról tanítsanak és fel is lépjenek a fenntarthatóság érdekében, továbbá azok a projektek is, amelyek az oktatók digitális kompetenciáit hivatottak fejleszteni – például a „Digitális lehetőségek” gyakornoki programok révén –, valamint innovatív megoldások és digitális technológiák hatékony alkalmazása révén javítják az oktatási módszereket és eszközöket. Elsőbbséget élveznek azok a projektek, amelyek az egyéni tanulási igények felismeréséhez és az azokra való reagáláshoz szükséges készségek fejlesztésére irányulnak, pl. a tanulók hátteréhez és körülményeihez igazított, egyéni pályák vagy tervek kidolgozása, a felnőtt tanulók előzetes tudásának és készségeinek értékelése, jobb és innovatívabb oktatási módszerek, valamint a felnőttoktatásban közreműködő munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak a tanulók nehéz tanulási helyzetekben való motiválásában, valamint a nekik szóló iránymutatásban és tanácsadásban betöltött támogató szerepének megerősítése.
 • Tanulási lehetőségek megteremtése és előmozdítása valamennyi polgár és generáció körében: Elsőbbséget élveznek azok a projektek, amelyek megteremtik és előmozdítják a generációk közötti tanulást, beleértve a tanulási lehetőségeket és a tapasztalatok cseréjét valamennyi korcsoportban, ideértve az időseket is, azzal a céllal, hogy jobban meg lehessen érteni az Európai Uniót és értékeit, és meg lehessen erősíteni az európai identitást. 
 • A felnőttoktatási lehetőségek minőségbiztosításának javítása: Ez a prioritás támogatja a felnőttkori tanulással kapcsolatos politikák és szolgáltatások jobb minőségbiztosítási mechanizmusainak kidolgozását. Ez magában foglalja különösen a felnőttoktatás hatékonyságának mérésére és a felnőtt tanulók előrehaladásának nyomon követésére szolgáló nyomonkövetési módszerek kidolgozását és átadását.
 • Az európai oktatási és képzési rendszereknek az Ukrajnában folyó háborúra adott válaszának támogatása: Ez a prioritás olyan projekteket támogat, melyeknek célja az inkluzív pedagógiai megközelítések, valamint a munka alapú gyakorlatok megvalósítása, megosztása és népszerűsítése az Ukrajnában folyó háború elől menekülő felnőtt tanulók és felnőttoktatók számára. Ezen prioritásra épülő projekteknek magas minőségi elvárásoknak kell megfelelniük, valamint alapvető, hogy jelentős tapasztalatot tudjanak felmutatni a tanulási és képzési környezetbe újonnan érkezők integrálása terén. Ez magában foglalja a nyelvtanulási lehetőségek biztosítását, kutatások megvalósítását és bővítését, csereprogramokat ukrajnai intézményekkel, valamint pszicho-szociális jólétet támogató jógyakorlatok összegyűjtését a háború elől menekülők számára.


Partnerségi együttműködések (KA220-ADU)

A pályázattípus célja

A partnerségi együttműködések pályázattípus elsődleges célja, hogy lehetőséget adjon az intézmények számára tevékenységük minőségének és relevanciájának növeléséhez, partnerségeik fejlesztéséhez és megerősítéséhez, nemzetközi szinten való működésükhöz szükséges kapacitásuk növeléséhez, valamint jó gyakorlatok fejlesztéséhez és megosztásához. Az intézmények számára szakmai megújulást is jelenthet, valamint lehetőséget ad szektorok közti együttműködések kialakítására.

A projekt időtartama

A partnerségi együttműködések 12-36 hónapos időtartammal és minimum 3 szervezet együttműködésével valósulhatnak meg.

A projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységek típusának megfelelően a pályázati szakaszban ki kell választani a kívánt időtartamot. Kivételes esetben a kedvezményezett kérésére és a Nemzeti Iroda beleegyezésével legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható. Ebben az esetben a támogatás teljes összege nem változik.

Pályázásra jogosultak köre

Pályázó lehet bármely programországban székhellyel rendelkező, részt vevő szervezet / intézmény.

A pályázatok beadásának következő határideje

 • 2024. tavasz (pontos dátum később)

További információ


Kis léptékű partnerségek (KA210-ADU)

A pályázattípus célja

A pályázattípus – a hagyományos partnerségi projektekhez képest – kevesebb nemzetközi tapasztalattal rendelkező pályázók számára is lehetőséget biztosít az Erasmus+ programba való bekapcsolódásra. Alacsonyabb pénzügyi támogatással, rövidebb időtartammal és egyszerűsített adminisztratív előírásokkal a kisebb kapacitású és az Erasmus programban még új szervezeteket célozza.

Részletes információ és a hivatalos pályázati felhívás

A pályázat időtartama

A kis léptékű partnerségek 6-24 hónapos időtartammal és minimum 2 szervezet együttműködésével valósulhatnak meg. 

A projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységek típusának megfelelően a pályázati szakaszban ki kell választani a kívánt időtartamot. Kivételes esetben a kedvezményezett kérésére és a Nemzeti Iroda beleegyezésével meghosszabbítható. Ebben az esetben a támogatás teljes összege nem változik.

A pályázatok beadásának határideje

 • 2023. március 22. déli 12 óra (brüsszeli idő szerint)
 • 2023. október 4. déli 12 óra (brüsszeli idő szerint)

További információTovábbi részletek, a pályázás feltételei és menete a pályázati útmutatóban:

Erasmus+ pályázati útmutató 2023 magyar nyelvenA böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×