Pályázati kategóriák a felnőtt tanulási szektorban

​Az Erasmus+ program keretében a felnőtt tanulás terén aktív intézmények szakmai fejlesztési céljaik elérése érdekében mobilitási (KA1) és partnerségi (KA2) projektek megvalósításához kérhetnek támogatást. 

A mobilitási pályázatokban a külföldi mobilitás a projekt fő eleme, a legfontosabb tanulási alkalom, az összes többi projekttevékenység ennek előkészítését, illetve az ennek során szerzett tapasztalatok hasznosítását és terjesztését szolgálja. A partnerségi projektekben a partnerek együttműködésén, a projektmunkán van a hangsúly, a külföldi mobilitás ennek az együttműködésnek a támogatását szolgálja.

Az Erasmus+ prioritása 2021-2027 között a program hozzáférhetőségének elősegítése, az oktatás és képzés különböző szintjein működő intézményeknek is lehetőségük van bekapcsolódni a programba. A nemzetközi projektekkel még csak ismerkedők választhatják a rövid futamidejű mobilitási projektek pályázattípust; a tapasztaltabb pályázók pedig akkreditációt szerezhetnek, és ezáltal több éven át egyszerűsített módon hívhatnak le forrásokat mobilitási terveik megvalósításához. 

Tapasztalattól és szervezeti kapacitástól függetlenül minden szervezet számára kínál lehetőségeket az Erasmus+ program, valamint minden pályázónak lehetőséget biztosít a fokozatos fejlődésre, egyre összetettebb projektek megvalósítására.


Mobilitási projektek (KA1)

A pályázati kategória célja

A felnőtt tanulási mobilitási projektek hozzájárulnak, ahhoz, hogy a felnőtt tanulás területén működő intézmények / szervezetek fejlesztési igényeikre építve, a felnőttkori tanulással foglalkozó tanáraik, oktatóik, szakembereik, munkatársaik, stb. és a felnőtt tanulóik szakmai fejlődését nemzetközi környezetben támogassák. Ezáltal elősegítik az adott intézményben / szervezetben folyó felnőttkori tanulást célzó tevékenység minőségi fejlesztését, megújulását.

Támogatható tevékenységek

Munkatársak mobilitása esetén

 • szakmai látogatás (job-shadowing)
 • oktatási tevékenység
 • kurzuson és tréningen való részvétel

Tanulók mobilitása esetén

 • csoportos mobilitási tevékenység
 • egyéni tanulási mobilitási tevékenység 

Egyéb támogatható tevékenységek

 • szakértők fogadása
 • gyakorló tanárok fogadása
 • előkészítő látogatások

Pályázásra jogosultak köre

A pályázásra kizárólag intézmények / szervezetek jogosultak

 • a felnőttkori tanulás területén működő köz- vagy magánintézmények / szervezetek;
 • a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmények.

Pályázattípusok

Rövid futamidejű mobilitási projektek (KA122-ADU)

Ezt a pályázattípust elsősorban azoknak az intézményeknek / szervezeteknek ajánljuk, akik először kapcsolódnak be az Erasmus+ programba, hiszen egyszerű módon, könnyen érthető pályázati forma keretében tervezhetnek mobilitásokat. Ebben a pályázattípusban korlátozott a projektek futamideje és a megvalósítható mobilitások száma. A projektek futamideje min. 6, max. 18 hónap lehet. A pályázattípusban évente csak 1 pályázat támogatható intézményenként, 5 év alatt maximum 3 projekt lehet támogatott intézményenként. A megvalósítható mobilitások száma maximum 30. Konzorciumi pályázat benyújtására nincs lehetőség.

További információ

Erasmus-akkreditáció (KA120-ADU)

Az Erasmus-akkreditáció elsősorban azon gyakorlott, több éves tapasztalattal rendelkező pályázók számára ajánlott, akik szervezetük céljait illetően több éves távlatban gondolkodnak, valamint megfelelő kapacitással rendelkeznek a pályázatban vállalt tevékenységek megvalósításához. Az Erasmus-akkreditáció legalább 2, maximum 5 éves időtartamra igényelhető. Az akkreditált időszak alatt a szervezeteknek kiemelt figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a mobilitási tevékenységek minden tekintetben megfeleljenek az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak. Az akkreditáció érvényességi ideje alatt saját szektorukban egyszerűsített módon juthatnak pénzügyi támogatáshoz a mobilitási pályázati kategórián (KA1) belül: a mobilitási tevékenységeik megvalósításához a kedvezményezetteknek támogatást igénylő pályázatot (KA121) kell benyújtaniuk. A pályázó intézménynek/szervezetnek legalább 2 év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie abban a szektorban, amelyben akkreditációs pályázatot kíván benyújtani. Az akkreditáció önállóan és konzorciumban egyaránt pályázható.

​További információ

Akkreditált intézmények költségvetés igénylő pályázata (KA121-ADU)

Ebben a pályázattípusban kizárólag az Erasmus-akkreditációt elnyert szervezetek jogosultak pályázni. Az akkreditáció érvényességi ideje alatt saját szektorukban egyszerűsített módon juthatnak pénzügyi támogatáshoz a mobilitási pályázati kategórián (KA1) belül. A tevékenységek megvalósításához szükséges költségvetés támogatási igényt ebben a pályázatban tudják benyújtani.

További információEgyüttműködési célú partnerségek (KA2)

Az együttműködési célú partnerségek (KA2) kategória keretében a résztvevő intézmények nemzetközi együttműködések terén szerezhetnek tapasztalatot, erősíthetik kapacitásukat és magas minőségű innovatív módszereket valósíthatnak meg. 

Szektorspecifikus prioritások

A felnőtt tanulás területén elsőbbséget élveznek: 

 • Az oktatók és más felnőttoktatásban közreműködő munkatársak/szakemberek kompetenciáinak fejlesztése: Elsőbbséget élveznek azok a projektek, amelyek fejlesztik a munkatársak/szakemberek/oktatók kompetenciáit, és amelyek a felnőttoktatás biztosításának, célzottságának és hatékonyságának általános javulását eredményezik. Ez magában foglalja a felnőtt tanulók már meglévő ismereteinek és készségeinek felmérését, a jobb és innovatívabb tanítási módszereket, valamint a felnőttoktatásban közreműködő munkatársak/szakemberek/oktatók támogató szerepének megerősítését a tanulók kihívást jelentő tanulási helyzetekben való motiválása, segítése és a nekik szóló tanácsadás során.
 • A felnőttoktatási lehetőségek minőségbiztosításának javítása: Ez a prioritás támogatja a felnőttkori tanulással kapcsolatos politikák és szolgáltatások jobb minőségbiztosítási mechanizmusainak kidolgozását. Ez magában foglalja különösen a felnőttoktatás hatékonyságának mérésére és a felnőtt tanulók előrehaladásának nyomon követésére szolgáló nyomonkövetési módszerek kidolgozását és átadását.
 • Előretekintő tanulási központok kialakítása: E prioritás célja a helyi tanulási környezetek támogatása, a társadalmi befogadás, a polgári szerepvállalás és a demokrácia előmozdítása, valamint a közösség minden tagja számára az egész életen át tartó és az életet átfogó tanulás lehetőségeinek biztosítása, többek között a digitális technológiák kiaknázása révén. A projektek például arra ösztönözhetik a helyi tanulási központokat, könyvtárakat, civil társadalmat és a szélesebb közösséget (nem kormányzati szervezeteket, helyi hatóságokat, egészségügyi, kulturális szervezeteket stb.), hogy működjenek együtt annak érdekében, hogy motiválják a felnőtteket, és lehetővé tegyék számukra, hogy elsajátítsák a változásokkal és bizonytalansággal szembeni rezilienciához és alkalmazkodáshoz szükséges életkészségeket és kulcskompetenciákat.
 • Tanulási lehetőségek megteremtése és előmozdítása valamennyi polgár és generáció körében: Elsőbbséget élveznek azok a projektek, amelyek az európai identitás kiépítése és megerősítése céljából oktatási lehetőségeket és tapasztalatcserét teremtenek és mozdítanak elő az idősek számára.

Nemzeti szinten kiemelten kezelt prioritások:

 • A kompetenciafejlesztési pályák kialakítása, a hozzáférhetőség javítása és a felnőttoktatás igénybevételének növelése: E prioritás célja az új felnőttoktatási lehetőségek előmozdítása, különösen az alacsony szintű készségekkel, ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkező felnőttek számára. Az új kompetenciafejlesztési pályák kialakításának lehetővé kell tennie, hogy a felnőtt tanulók kulcskompetenciáik fejlesztése mellett haladjanak előre a magasabb szintű képesítések irányába. Az e prioritás alá tartozó kiegészítő munka magában foglalja a pályaorientáció mint olyan szolgáltatás fejlesztését, amely biztosítja, hogy a felnőttek egész életük során hozzáférjenek a releváns tanuláshoz, javítja a készségek azonosítását és szűrését, személyre szabott tanulási ajánlatokat dolgoz ki, valamint hatékony tájékoztatási, orientációs és motivációs stratégiákat alakít ki. 
 • A színvonalas, felnőtteknek szóló rugalmas tanulási lehetőségek elérhetőségének javítása: Ez a prioritás a felnőttek tanulási igényeihez igazított rugalmas tanulási lehetőségek létrehozásához és fejlesztéséhez nyújt támogatást, például digitális és vegyes tanulási lehetőségek kialakítása révén. Prioritást élveznek azok a projektek is, amelyek az informális és nemformális tanulás során elsajátított készségek érvényesítésén dolgoznak.


Partnerségi együttműködések (KA220-ADU)

A pályázattípus célja

A partnerségi együttműködések pályázattípus elsődleges célja, hogy lehetőséget adjon az intézmények számára tevékenységük minőségének és relevanciájának növeléséhez, partnerségeik fejlesztéséhez és megerősítéséhez, nemzetközi szinten való működésükhöz szükséges kapacitásuk növeléséhez, valamint jó gyakorlatok fejlesztéséhez és megosztásához. Az intézmények számára szakmai megújulást is jelenthet, valamint lehetőséget ad szektorok közti együttműködések kialakítására.

A projekt időtartama

A partnerségi együttműködések 12-36 hónapos időtartammal és minimum 3 szervezet együttműködésével valósulhatnak meg.

A projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységek típusának megfelelően a pályázati szakaszban ki kell választani a kívánt időtartamot. Kivételes esetben a kedvezményezett kérésére és a Nemzeti Iroda beleegyezésével legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható. Ebben az esetben a támogatás teljes összege nem változik.

Pályázásra jogosultak köre

Pályázó lehet bármely programországban székhellyel rendelkező, részt vevő szervezet / intézmény.

A pályázatok beadásának határideje

 • 2022. március 23. déli 12 óra (brüsszeli idő szerint)

További információ


Kis léptékű partnerségek (KA210-ADU)

A pályázattípus célja

A pályázattípus – a hagyományos partnerségi projektekhez képest – kevesebb nemzetközi tapasztalattal rendelkező pályázók számára is lehetőséget biztosít az Erasmus+ programba való bekapcsolódásra. Alacsonyabb pénzügyi támogatással, rövidebb időtartammal és egyszerűsített adminisztratív előírásokkal a kisebb kapacitású és az Erasmus programban még új szervezeteket célozza.

Részletes információ és a hivatalos pályázati felhívás

A pályázat időtartama

A kis léptékű partnerségek 6-24 hónapos időtartammal és minimum 2 szervezet együttműködésével valósulhatnak meg. 

A projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységek típusának megfelelően a pályázati szakaszban ki kell választani a kívánt időtartamot. Kivételes esetben a kedvezményezett kérésére és a Nemzeti Iroda beleegyezésével meghosszabbítható. Ebben az esetben a támogatás teljes összege nem változik.

A pályázatok beadásának határideje

 • 2022. március 23. déli 12 óra (brüsszeli idő szerint)
 • 2022. október 4. déli 12 óra (brüsszeli idő szerint)

További információ


További részletek, a pályázás feltételei és menete a pályázati útmutatóban:

Erasmus+ pályázati útmutató 2022 magyar nyelven​​A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×