Pályázati kategóriák az ifjúsági területen

Milyen kategóriákban van lehetőség pályázni és milyen pályázati keretek állnak rendelkezésre az ifjúsági területen?

Egyének tanulási célú mobilitása (KA1) 

Az ifjúsági területen a mobilitási projektek célja a nemformális tanuláson keresztül a fiatalok kompetencia- és készségfejlesztése; a fiatalok demokratikus részvétele; az ifjúsági munka minőségfejlesztése, valamint a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok elérése.

Ifjúsági csereprogram

A pályázattípus különböző országokból érkező 13-30 év közötti fiatalok csoportjainak teremt lehetőséget a találkozásra és az egymástól való tanulásra egy adott tematika mentén (5-21 napig). Minimum két különböző európai uniós és azzal határos programország nemzetközi együttműködésével valósítható meg.

Részletes információ és a hivatalos pályázati felhívás az alábbi linken található.

Ifjúságsegítők mobilitása

Szakmai fejlődést biztosító tevékenységek és hálózatépítés ifjúságsegítőknek, melynek célja a minőségfejlesztés támogatása az ifjúsági munka területén, különösen az ifjúsági szervezetek és/vagy az egyéb érintett szereplők közötti szorosabb együttműködés révén.

A pályázattípus keretében szeminárium, képzés, partnerkereső tevékenység, tanulmányút és jobshadowing (szakmai látogatás) támogatható fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára.

Részletes információ és a hivatalos pályázati felhívás az alábbi linken található.

Ifjúsági részvételi tevékenységek

Keretében helyi, nemzeti vagy nemzetközi projektek valósíthatók meg ifjúsági szervezetek és fiatalok informális csoportjai részvételével. Olyan nemformális tanulási tevékenységeket foglalnak magukba, amelyek elősegítik a fiatalok aktív részvételét. Ezeknek a formája többek között lehet műhelymunka, vitajáték, figyelemfelkeltő kampány, képzés, fiatalok és döntéshozók személyes vagy digitális találkozása, információs nap stb. A projektek magukban foglalhatnak mobilitási tevekénységet is, ám ez nem kötelező.

Részletes információ és a hivatalos pályázati felhívás az alábbi linken található.

Az ifjúsági területen megvalósuló mobilitási projekteknek követniük kell az Erasmus minőségbiztosítási szabályokat az ifjúsági területen. Ezek tartalmazzák a mobilitási kategória alapvető irányelveit, valamint konkrét gyakorlatokat, melyek a projektek olyan szakaszainak implementálását támogatják, mint a kiválasztás, a résztvevők felkészítése, értékelés, tanulási eredmények feldolgozása, projekteredmények megosztása stb.

DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípus

A pályázattípus a kevesebb lehetősséggel rendelkező 18 éves fiataloknak teszi lehetővé, hogy rövid távú (1-30 nap) egyéni vagy csoportos élményt szerezzenek Európa-szerte, vasúti utazás vagy szükség esetén más közlekedési mód segítségével. A projektek célja a fiatalok kompetenciáinak és készségeinek fejlesztése és erősítése nemformális tanulási módszereken keresztül.

Részletes információ és a hivatalos pályázati felhívás az alábbi linken található.

A pályázásra jogosultak köre:

Civil szervezetek, egyesületek; társadalmi vállalkozások; közintézmények; fiatalok informális csoportja, a társadalmi felelősségvállalás területén aktív forprofit szervezetek.

Erasmus-akkreditáció az ifjúsági területen

Lehetőséget nyújt a szervezeteknek rendszeres mobilitási tevékenységek megvalósítására. Olyan szervezeteknek ajánljuk, amelyek meg akarják nyitni kapuikat a határokon átívelő csereprogramok és együttműködési projektek előtt és rendszeresen kívánnak megvalósítani magas minőségű mobilitási projekteket az ifjúsági területen.

Az akkreditált Erasmus-szervezetek lehetőséget kapnak, hogy egyszerűsített módon pályázhassanak támogatásra az adott pályázati időszak ifjúsági mobilitási tevékenységeinek megvalósításához. Ezek a pályázatok az elfogadott akkreditációs terven alapulnak, tehát a tervezett tevékenységek részletes listáját itt nem szükséges mellékelni. Ehelyett ezek a pályázatok a tervezett tevékenységekre és a résztvevők számára fókuszálnak.

Az akkreditált szervezetek vállalják, hogy betartják a Erasmus minőségbiztosítási szabályzatban foglaltakat, és magas minőségű mobilitási tevékenységeket valósítanak meg az ifjúsági területen.

Az akkreditált szervezetek nem jogosultak pénzügyi támogatásra a hagyományosan megpályázható ifjúsági mobilitási tevékenységek esetében. Ugyanakkor, partnerként részt vehetnek az ilyen típusú projektekben.

A pályázatok folyamatosan beadhatók; értékelésük és az akkreditációk odaítélése folyamatosan zajlik.

Részletes információ és a hivatalos pályázati felhívás az alábbi linken található.
Ismerd meg a folyamatot lépésről lépésre!

Pályázati keretek az egyének tanulási célú mobilitása projektek esetében

Az Erasmus+ program ifjúsági mobilitási tevékenységeire rendelkezésre álló decentralizált forrásai a 2023-as évben várhatóan az alábbiak szerint alakulnak:

Ifjúsági cserére, ifjúságsegítők mobilitására és az akkreditációval rendelkező szervezetek részére álló teljes keret: 4 315 546 euró.

A fenti keret 35%-a az akkreditált pályázók részére kerül elkülönítésre.

A keretösszeg pályázati fordulónként tervezett felhasználásának mértéke az alábbiak szerint alakul:

 • 1. forduló: 2 912 994 euró
 • 2. forduló: 1 402 552 euró

Az ifjúsági részvételi tevékenységek 2023-as támogatási kerete: 828 405 euró, amelyből:

 • 1. forduló: 559 173 euró
 • 2. forduló: 269 232 euró

A DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípus 2023-as támogatási kerete: 179 342 euró, amelyből:

 • 1. forduló: 121 056 euró
 • 2. forduló: 58 286 euró

A partnerországokkal megvalósuló projektek támogatási összegei maximum a rendelkezésre álló keret összegének 25%-át tehetik ki.
Együttműködési célú partnerségek (KA2)

A kategória keretében a részt vevő szervezetek nemzetközi együttműködések terén szerezhetnek tapasztalatot, erősíthetik kapacitásukat és magas minőségű innovatív módszereket ismerhetnek meg és dolgozhatnak ki. A szervezetek számára szakmai megújulást is jelenthet, és lehetőséget ad szektorok közti együttműködések kialakítására.

Szektorspecifikus prioritások

Az ifjúsági területen:

Elsőbbséget élveznek azok a pályázatok, amelyek hozzájárulnak a 2019–2027 közötti időszakra szóló uniós ifjúsági stratégia alapvető területeihez, melyek a következők: a fiatalok bevonása, összekapcsolása és felelősségvállalásának ösztönzése. Különös hangsúlyt kap a szektorközi együttműködés megerősítése, amely fokozza a fiatalok számára fontos különböző tevékenységek közötti szinergiákat, előmozdítja a fiatalok különböző szintű és formájú részvételét, valamint támogatja a fiatalok aktív polgári szerepvállalását, különösen a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett fiatalok esetében. Az ifjúsági terület konkrét prioritásai a következők: 

 • Az aktív polgári szerepvállalás, a fiatalok kezdeményezőkészségének és vállalkozói készségének előmozdítása, beleértve a szociális vállalkozást: A prioritás célja, hogy előmozdítsa az aktív polgári szerepvállalást a fiatalok körében, különösen az önkéntesség és a szolidaritás révén, és ezáltal erősítse a fiatalok – különösen szociális téren jelentkező – kezdeményezőkészségét, továbbá támogassa közösségeiket. Az e prioritás alá tartozó projektek előmozdíthatják a vállalkozói készséget, a kreatív tanulást és a szociális vállalkozást a fiatalok körében. A kultúrák közötti párbeszéd, a sokféleség megismerése és elismerése, valamint a tolerancia előmozdítása kulcsfontosságú e prioritás szempontjából.
 • Az ifjúsági munka minőségének, megújításának és elismerésének javítása: A prioritás célja, hogy minden szinten előmozdítsa az ifjúsági munka, valamint az informális és nemformális tanulás elismerését és érvényesítését, valamint támogassa az ifjúsági munka minőségfejlesztését és megújítását. Ez magában foglalja az ifjúságsegítők online és offline gyakorlatait érintő kapacitásfejlesztést, valamint a marginalizált fiatalok elérésére, a rasszizmus és az intolerancia fiatalok körében való megelőzésére, valamint a digitalizáció kockázatait, lehetőségeit és következményeit tudatosító módszerek kidolgozásának és megosztásának támogatását. 
 • A fiatalok foglalkoztathatóságának erősítése: A prioritás célja a fiatalok kulcskompetenciáinak és alapkészségeinek megerősítése. Az ifjúsági szektor fontos szerepet játszik a fiatalok felnőttkorba való átlépésének megkönnyítésében, többek között munkaerőpiaci beilleszkedésük támogatásában. E prioritás középpontjában a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok (köztük a NEET-fiatalok) befogadására és foglalkoztathatóságára irányuló tevékenységek állnak, különös tekintettel a marginalizálódás kockázatának kitett és a migrációs hátterű fiatalokra. 
 • A szakpolitika, a kutatás és a gyakorlat közti kapcsolat megerősítése: Ez a prioritás arra irányul, hogy az igények jobb alátámasztása és a szakpolitikai döntéshozatal megkönnyítése érdekében szorosabb kapcsolatokat teremtsen az ifjúsági szektor, a kutatás és a gyakorlat között. E prioritás szempontjából fontosak lesznek azok a tevékenységek, amelyek elősegítik a fiatalok helyzetének és az ifjúsági szakpolitikáknak a jobb megismerését Európában és azon kívül.
 • Az európai ifjúsági szektor Ukrajnában folyó háborúra adott válaszának támogatása: Ez a prioritás olyan projektek megvalósítását segíti elő, amelyek célja az inkluzív megközelítések és gyakorlatok megvalósítása, megosztása és népszerűsítése az Ukrajnában folyó háború elől menekülő fiatalok és ifjúságsegítők, valamint azon ifjúsági munkát végzők körében, akik a befogadó országokban ilyen tevékenységekben aktívan részt vesznek. A tevékenységeknek az ifjúsági munka alapelveihez kell kapcsolódniuk, beleértve a nemformális és az interkulturális tanulást, valamint hozzá kell járulniuk az emberi jogok és a demokrácia támogatásához és megértéséhez, ezzel is növelve a részt vevő szervezetek kapacitásait. A tevékenységek irányulhatnak nyelvi lehetőségek biztosítására, kutatások alkalmazására és kiterjesztésére, szinergiák és együttműködések erősítésére az ifjúsági területen aktív ukrán szervezetekkel, olyan jó gyakorlatok feltérképezésére, amelyek az Ukrajnából menekülő fiatalok és ifjúsági munkások pszichoszociális jóllétét támogatják, valamint Ukrajnában és a befogadó országokban működő ifjúsági szervezetek kapacitásfejlesztésének elősegítésére is.

Partnerségi együttműködések

A pályázattípus elsődleges célja, hogy lehetőséget adjon a szervezetek számára tevékenységük minőségének és relevanciájának növeléséhez, partnerségeik fejlesztéséhez és megerősítéséhez, nemzetközi szinten való működésükhöz szükséges kapacitás növeléséhez, valamint jó gyakorlatok fejlesztéséhez és megosztásához.

A partnerségi együttműködések 12-36 hónapos időtartammal és minimum 3 szervezet együttműködésével valósulhatnak meg. A projektek időtartama maximum 36 hónapra bővíthető.

Részletes információ és a hivatalos pályázati felhívás az alábbi linken található.

Kis léptékű partnerségek

A projekttípus – a hagyományos partnerségi projektekhez képest – kevesebb nemzetközi tapasztalattal rendelkező pályázók számára is lehetőséget biztosít az Erasmus+ programba való bekapcsolódásra. Alacsonyabb pénzügyi támogatással, rövidebb időtartammal és egyszerűsített adminisztratív előírásokkal a kisebb kapacitású és az Erasmus+ programban még új szervezeteket célozza.

A kis léptékű partnerségek 6-24 hónapos időtartammal és minimum 2 szervezet együttműködésével valósulhatnak meg.

Részletes információ és a hivatalos pályázati felhívás az alábbi linken található.

Az ifjúsági partnerségek pályázati kategóriánál mind a partnerségi együttműködések, mind a kis léptékű partnerségek esetében fókuszba kerülnek az Európai Ifjúsági Stratégia központi témái: bevonás, elköteleződés, képessé tétel.

Pályázásra jogosultak köre:

Civil szervezetek, egyesületek; oktatási intézmények; közintézmények; informális csoportok; kis-, és középvállalkozások, nagyvállalatok, társadalmi vállalkozások; kulturális központok, képzési központok, stb.

Pályázati keretek az együttműködési célú partnerségek esetében

Az Erasmus+ program ifjúsági területén együttműködést célzó partnerségi tevékenységekre rendelkezésre álló decentralizált forrásai a 2023-as évben várhatóan az alábbiak szerint alakulnak:

 • Partnerségi együttműködések: 2 406 700 euró
 • Kis léptékű partnerségek: 651 974 euró 

A keretösszeg pályázati fordulónként tervezett felhasználásának mértéke az alábbiak szerint alakul:

 1. forduló: 
  1. partnerségi együttműködések: 1 203 350 euró
  2. kis léptékű partnerségek: 325 987 euró
 2. forduló: 
  1. partnerségi együttműködések: 1 203 350 euró
  2. kis léptékű partnerségek: 325 987 euró
További részletek, a pályázás feltételei és menete a pályázati útmutatóban:

Erasmus+ pályázati útmutató 2023 (magyar)

Erasmus+ pályázati útmutató 2023 (angol)

Erasmus+ pályázati útmutató 2022 (magyar)

Erasmus+ pályázati útmutató 2022 (angol)

Erasmus+ pályázati útmutató 2021 (magyar)

Erasmus+ pályázati útmutató 2021 (angol)