Pályázati kategóriák az ifjúsági területen

Milyen kategóriákban van lehetőség pályázni és milyen pályázati keretek állnak rendelkezésre az ifjúsági területen?

Egyének tanulási célú mobilitása (KA1) 

Az ifjúsági területen a mobilitási projektek célja a nemformális tanuláson keresztül a fiatalok kompetencia- és készségfejlesztése; a fiatalok demokratikus részvétele; az ifjúsági munka minőségfejlesztése, valamint a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok elérése.

Ifjúsági csereprogram

A pályázattípus különböző országokból érkező 13-30 év közötti fiatalok csoportjainak teremt lehetőséget a találkozásra és az egymástól való tanulásra egy adott tematika mentén (5-21 napig). Minimum két különböző európai uniós és azzal határos programország nemzetközi együttműködésével valósítható meg.

Részletes információ és a hivatalos pályázati felhívás az alábbi linken található.

Ifjúságsegítők mobilitása

Szakmai fejlődést biztosító tevékenységek és hálózatépítés ifjúságsegítőknek, melynek célja a minőségfejlesztés támogatása az ifjúsági munka területén, különösen az ifjúsági szervezetek és/vagy az egyéb érintett szereplők közötti szorosabb együttműködés révén.

A pályázattípus keretében szeminárium, képzés, partnerkereső tevékenység, tanulmányút és jobshadowing (szakmai látogatás) támogatható fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára.

Részletes információ és a hivatalos pályázati felhívás az alábbi linken található.

​Ifjúsági részvételi tevékenységek

Keretében helyi, nemzeti vagy nemzetközi projektek valósíthatók meg ifjúsági szervezetek és fiatalok informális csoportjai részvételével. Olyan nemformális tanulási tevékenységeket foglalnak magukba, amelyek elősegítik a fiatalok aktív részvételét. Ezeknek a formája többek között lehet műhelymunka, vitajáték, figyelemfelkeltő kampány, képzés, fiatalok és döntéshozók személyes vagy digitális találkozása, információs nap stb. A projektek magukban foglalhatnak mobilitási tevekénységet is, ám ez nem kötelező.

Részletes információ és a hivatalos pályázati felhívás az alábbi linken található.

Az ifjúsági területen megvalósuló mobilitási projekteknek követniük kell az Erasmus minőségbiztosítási szabályokat az ifjúsági területen. Ezek tartalmazzák a mobilitási kategória alapvető irányelveit, valamint konkrét gyakorlatokat, melyek a projektek olyan szakaszainak implementálását támogatják, mint a kiválasztás, a résztvevők felkészítése, értékelés, tanulási eredmények feldolgozása, projekteredmények megosztása stb.

A pályázásra jogosultak köre:

Civil szervezetek, egyesületek; társadalmi vállalkozások; közintézmények; fiatalok informális csoportja, a társadalmi felelősségvállalás területén aktív forprofit szervezetek.

Erasmus-akkreditáció az ifjúsági területen

Lehetőséget nyújt a szervezeteknek rendszeres mobilitási tevékenységek megvalósítására. Olyan szervezeteknek ajánljuk, amelyek meg akarják nyitni kapuikat a határokon átívelő csereprogramok és együttműködési projektek előtt és rendszeresen kívánnak megvalósítani magas minőségű mobilitási projekteket az ifjúsági területen.

Az akkreditált Erasmus-szervezetek lehetőséget kapnak, hogy egyszerűsített módon pályázhassanak támogatásra az adott pályázati időszak ifjúsági mobilitási tevékenységeinek megvalósításához. Ezek a pályázatok az elfogadott akkreditációs terven alapulnak, tehát a tervezett tevékenységek részletes listáját itt nem szükséges mellékelni. Ehelyett ezek a pályázatok a tervezett tevékenységekre és a résztvevők számára fókuszálnak.

Az akkreditált szervezetek vállalják, hogy betartják a Erasmus minőségbiztosítási szabályzatban foglaltakat, és magas minőségű mobilitási tevékenységeket valósítanak meg az ifjúsági területen.

Az akkreditált szervezetek nem jogosultak pénzügyi támogatásra a hagyományosan megpályázható ifjúsági mobilitási tevékenységek esetében. Ugyanakkor, partnerként részt vehetnek az ilyen típusú projektekben.

A pályázatok folyamatosan beadhatók; értékelésük és az akkreditációk odaítélése folyamatosan zajlik.

Részletes információ és a hivatalos pályázati felhívás az alábbi linken található.
Ismerd meg a folyamatot lépésről lépésre!

Pályázati keretek az egyének tanulási célú mobilitása projektek esetében

Az Erasmus+ program ifjúsági mobilitási tevékenységeire rendelkezésre álló decentralizált forrásai a 2021-es évben várhatóan az alábbiak szerint alakulnak:

A három pályázattípus (ifjúsági csere, ifjúságsegítők mobilitása, ifjúsági részvételi tevékenységek) és az akkreditációval rendelkező szervezetek részére rendelkezésre álló teljes keret: 2 679 757 EUR

A fenti keret 20%-a az akkreditált pályázók részére kerül elkülönítésre.

A keretösszeg pályázati fordulónként tervezett felhasználásának mértéke az alábbiak szerint alakul:

1. forduló: 1 339 879 EUR

2. forduló: 1 339 878 EUR

A partnerországokkal megvalósuló projektek támogatási összegei maximum a rendelkezésre álló keret összegének 25%-át tehetik ki.


Együttműködést célzó partnerségek (KA2)

​A kategória keretében a részt vevő szervezetek nemzetközi együttműködések terén szerezhetnek tapasztalatot, erősíthetik kapacitásukat és magas minőségű innovatív módszereket ismerhetnek meg és dolgozhatnak ki. A szervezetek számára szakmai megújulást is jelenthet, és lehetőséget ad szektorok közti együttműködések kialakítására.

Szektorspecifikus prioritások

Az ifjúsági területen:

Elsőbbséget élveznek azok a pályázatok, amelyek hozzájárulnak a 2019–2027 közötti időszakra szóló uniós ifjúsági stratégia alapvető területeihez, melyek a következők: a fiatalok bevonása, összekapcsolása és felelősségvállalásának ösztönzése. Különös hangsúlyt kap a szektorközi együttműködés megerősítése, amely fokozza a fiatalok számára fontos különböző tevékenységek közötti szinergiákat, előmozdítja a fiatalok különböző szintű és formájú részvételét, valamint támogatja a fiatalok aktív polgári szerepvállalását, különösen a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett fiatalok esetében. Az ifjúsági terület konkrét prioritásai a következők: 

 • Az aktív polgári szerepvállalás, a fiatalok kezdeményezőkészségének és vállalkozói készségének előmozdítása, beleértve a szociális vállalkozást: A prioritás célja, hogy előmozdítsa az aktív polgári szerepvállalást a fiatalok körében, különösen az önkéntesség és a szolidaritás révén, és ezáltal erősítse a fiatalok – különösen szociális téren jelentkező – kezdeményezőkészségét, továbbá támogassa közösségeiket. Az e prioritás alá tartozó projektek előmozdíthatják a vállalkozói készséget, a kreatív tanulást és a szociális vállalkozást a fiatalok körében. A kultúrák közötti párbeszéd, a sokféleség megismerése és elismerése, valamint a tolerancia előmozdítása kulcsfontosságú e prioritás szempontjából.
 • Az ifjúsági munka minőségének, megújításának és elismerésének javítása: A prioritás célja, hogy minden szinten előmozdítsa az ifjúsági munka, valamint az informális és nemformális tanulás elismerését és érvényesítését, valamint támogassa az ifjúsági munka minőségfejlesztését és megújítását. Ez magában foglalja az ifjúságsegítők online és offline gyakorlatait érintő kapacitásfejlesztést, valamint a marginalizált fiatalok elérésére, a rasszizmus és az intolerancia fiatalok körében való megelőzésére, valamint a digitalizáció kockázatait, lehetőségeit és következményeit tudatosító módszerek kidolgozásának és megosztásának támogatását. 
 • A fiatalok foglalkoztathatóságának erősítése: A prioritás célja a fiatalok kulcskompetenciáinak és alapkészségeinek megerősítése. Az ifjúsági szektor fontos szerepet játszik a fiatalok felnőttkorba való átlépésének megkönnyítésében, többek között munkaerőpiaci beilleszkedésük támogatásában. E prioritás középpontjában a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok (köztük a NEET-fiatalok) befogadására és foglalkoztathatóságára irányuló tevékenységek állnak, különös tekintettel a marginalizálódás kockázatának kitett és a migrációs hátterű fiatalokra. 
 • A szakpolitika, a kutatás és a gyakorlat közti kapcsolat megerősítése: Ez a prioritás arra irányul, hogy az igények jobb alátámasztása és a szakpolitikai döntéshozatal megkönnyítése érdekében szorosabb kapcsolatokat teremtsen az ifjúsági szektor, a kutatás és a gyakorlat között. E prioritás szempontjából fontosak lesznek azok a tevékenységek, amelyek elősegítik a fiatalok helyzetének és az ifjúsági szakpolitikáknak a jobb megismerését Európában és azon kívül.

Partnerségi együttműködések

A pályázattípus elsődleges célja, hogy lehetőséget adjon a szervezetek számára tevékenységük minőségének és relevanciájának növeléséhez, partnerségeik fejlesztéséhez és megerősítéséhez, nemzetközi szinten való működésükhöz szükséges kapacitás növeléséhez, valamint jó gyakorlatok fejlesztéséhez és megosztásához.

A partnerségi együttműködések 12-36 hónapos időtartammal és minimum 3 szervezet együttműködésével valósulhatnak meg. A projektek időtartama maximum 36 hónapra bővíthető.

Részletes információ és a hivatalos pályázati felhívás az alábbi linken található.

Kisléptékű partnerségek

A projekttípus – a hagyományos partnerségi projektekhez képest – kevesebb nemzetközi tapasztalattal rendelkező pályázók számára is lehetőséget biztosít az Erasmus+ programba való bekapcsolódásra. Alacsonyabb pénzügyi támogatással, rövidebb időtartammal és egyszerűsített adminisztratív előírásokkal a kisebb kapacitású és az Erasmus+ programban még új szervezeteket célozza.

A kisléptékű partnerségek 6-24 hónapos időtartammal és minimum 2 szervezet együttműködésével valósulhatnak meg.

Részletes információ és a hivatalos pályázati felhívás az alábbi linken található.

Az ifjúsági partnerségek pályázati kategóriánál mind a partnerségi együttműködések, mind a kisléptékű partnerségek esetében fókuszba kerülnek az Európai Ifjúsági Stratégia központi témái: bevonás, elköteleződés, képessé tétel.

​Pályázásra jogosultak köre:

Civil szervezetek, egyesületek; oktatási intézmények; közintézmények; informális csoportok; kis-, és középvállalkozások, nagyvállalatok, társadalmi vállalkozások; kulturális központok, képzési központok, stb.

Pályázati keretek az együttműködést célzó partnerségek esetében

Az Erasmus+ program ifjúsági területén együttműködést célzó partnerségi tevékenységekre rendelkezésre álló decentralizált forrásai a 2021-es évben várhatóan az alábbiak szerint alakulnak:

Partnerségi együttműködések: 3 220 917 EUR

Kisléptékű partnerségek: 533 374 EUR 

A keretösszeg pályázati fordulónként tervezett felhasználásának mértéke az alábbiak szerint alakul:

 1. forduló:
  1. partnerségi együttműködések: 1 610 459 EUR
  2. kisléptékű partnerségek: 266 687 EUR
 2. forduló:
  1. partnerségi együttműködések: 1 610 459 EUR
  2. kisléptékű partnerségek: 266 687 EUR​

További részletek, a pályázás feltételei és menete a pályázati útmutatóban:

Erasmus+ pályázati útmutató 2021 magyar nyelven

Erasmus+ pályázati útmutató 2021 angol nyelven
A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×